MODEL DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

 

D./SRA............................................................................, major d'edat, amb DNI....................................., amb domicili en la C/......................................., de..........................................................., província de ........................................., telèfon................................, propietari/posseïdor(1) d'un animal declarat potencialment perillós per pertànyer a la raça..............................................., davant del Sr. Alcalde-Presidentej comparec i EXPOSE:

Que de conformitat amb el que disposa lel art. 19 de l'Ordenança reguladora de la Tinença d'Animals, i als efectes d'obtindre la llicència prevista, aporte la següent documentació(2):

· Fotocòpia de DNI.

· Declaració jurada de no trobar-se incapacitat per a proporcionar les cures necessàries l'animal.

· Certificat d'antecedents penals.

· Declaració jurada de no haver sigut privat judicial o governativament de la tinença dels dits animals.

· Certificat d'aptitud psicològica(3).

· Còpia de la pòlissa de segur subscrita per import mínim de 20.000.000 ptes. (120.202’42 euros), de responsabilitat civil pels danys que a tercers pogueren ocasionar els animals.

· Altres:.

Per tot això

SOL·LICITE al Sr. Alcalde-Presidente de l'Ajuntament de L’Alcúdia que, tenint per presentat este escrit i els documents que l'acompanyen, dicte resolució expressa concedint-me la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos, entenent que si transcorregut un mes des de la presentació de la present no obtinguera resolució expressa esta s'entendrà derogada.

En L’Alcúdia, a ............. de................................ de......................

Fdo:.....................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

____________________

(1) Ratlle's el que no procedisca. En cas de concórrer en la mateixa persona la condició de propietari i posseïdor, no haurà de ratllar-se res.

(2) Haurà de marcar-se amb una x en la quadrícula corresponent a la documentació que es presenta. La presentació de tota la documentació serà requisit imprescindible per a l'obtenció, si és procedent, de la llicència.

(3) El certificat d'aptitud psicològica haurà d'efectuar-se de conformitat amb els criteris del DSM-IV, i en el s'haurà d'acreditar que la persona no té tendències cap a conductes delictives, agressives o antisocials.