II. VESSAMENT D’AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS

 

Art. 4t.

S’entén com a aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids, debuts a processos propis d’activitats enquadrades en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 1993); Divisions A, B, C, D, E, O 90.00  i O.93.01.

Tots els vessats a la xarxa de clavegueram d’aigües residuals d’origen industrial deuran tenir el Permís de Vessament exprés per l’Ajuntament. Aquest permís es sol·licitarà, tramitarà i concedirà per l’Ajuntament conjuntament amb la preceptiva llicència d’activitat.

Art. 5é.

En la sol·licitud del Permís de Vessament, junt a les dades d’identificació del sol·licitant i els establerts amb caràcter genèric en l’article 3 de la present Ordenança, s’exposaran, de forma detallada, les característiques del vessament, i en especial les característiques següents:

·       Volum d’aigua consumida.

·       Volum màxim i mitjà d’aigua residual vessada.

·       Característiques de contaminació de les aigües residuals vessades.

·       Variacions estacionals en el volum i característiques de contaminació de les aigües residuals vessades.

Art.6é.

D’acord amb les dades aportades pels sol·licitants, l’Ajuntament estarà facultat per resoldre en el sentit de:

1er- Prohibir totalment el vessament, quan les característiques que presente no puguen ser corregides per l’oportú tractament. En aquest cas els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, aprovaran el mètode d’emmagatzenament, transport i punt de vessament dels residus proposat per la indústria contaminant.

2on- Autoritzar el vessament, prèvia determinació dels tractaments mínims que deuran establir-se amb anterioritat a la seua eixida a la xarxa general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostra que deurà instal·lar la indústria pel seu compte.

3r- Autoritzar el vessament sense més limitacions que les conteses en aquesta Ordenança.

Art.7é.

 

El permís de Vessament estarà condicionat al compliment de les condicions establertes en aquesta Ordenança, i s’atorgarà amb caràcter indefinit, sempre i quan no varien substancialment les condicions inicials d’autorització.

No es permetrà cap connexió a la xarxa de clavegueram en tant no s’hagen efectuat les obres o instal·lacions específicament determinades en les llicències municipals, així com les modificacions o condicionaments tècnics que, a la vista de les dades aportades en la sol·licitud del Permís de Vessament, establisca l’Ajuntament.

 

Art.8é.

Qualsevol alteració del règim de vessaments deurà ser notificada de forma immediata a l’Ajuntament. Aquesta notificació deurà contenir les dades necessàries per a l’exacte coneixement del caràcter de l’alteració, tant si afecta a les característiques, com al temps i al volum del vessament.

Aquesta alteració suposarà una modificació de la llicència d’activitat inicialment concedida i es tramitarà segons el procediment previst per a les mateixes.

D’acord amb aquestes dades i les comprovacions que siguen necessàries, l’Ajuntament adoptarà nova resolució d’acord amb allò dispost a l’article 6é.

Art.9é.

Son responsables dels vessaments, els titulars dels Permís de Vessaments. S´entendrà, excepte menció expressa en sentit contrari, que son titulars dels permisos els titulars de la corresponent llicencia d´activitat municipal.

 

Art.10é.

Queda prohibit vessar directament o indirecta a la xarxa de clavegueram, aigües residuals o qualsevol altre tipus de residus sòlids o gasosos que, per la seua naturalesa, propietats i quantitat, causen per sí mateix o per interacció amb altres deixalles, alguns o diversos dels tipus de danys, perills o inconvenients següents en les instal·lacions de sanejament:

1.- Formació de barreges inflamables o explosives.

2.- Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.

3.- Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que impedisquen o dificulten l’accés i/o la tasca del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.

4.- Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d’obstruccions físiques, que dificulten el lliure fluix de les aigües residuals, la tasca del personal o l’adequat funcionament de les instal·lacions de depuracions.

5.- Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de les plantes depuradores d’aigües residuals que impedisquen arribar als nivells òptims de tractament o qualitat d’aigua depurada

 

Art.11é.

Queda totalment prohibit vessar directament o indirecta a la xarxa de clavegueram qualsevol dels següents productes:

a)   Dissolvents o líquids orgànics inmiscibles en l’aigua, combustibles o inflamables.

b)   Productes a base de quitrà o residus quitranats.

c)   Sòlids, líquids, gasos o vapors que, per la seua naturalesa o quantitat, siguen susceptibles de donar lloc per ells mateixos o en presència d’altres substàncies a barreges inflamables o explosives en l’aire o en barreges altament comburents.

d)   Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.

e)   Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el fluix de la xarxa de clavegueram o col·lectors o que puguen interferir en el transport de les aigües residuals.

f)    Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d’explosió.

g)   Fums procedents d’aparells extractors, d’indústries, explotacions o serveis.

h)   Residus industrials o comercials que, per la seua concentració o característiques tòxiques i perilloses requerisquen un tractament específic.

i)    Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l’atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:

 

                               Amoníac                                                              100 p.p.m.   

 

                                               Monòxid de Carbó                                            100 p.p.m.

 

                                               Brom                                                                    1 p.p.m.

 

                                               Cloro                                                                    1 p.p.m.

 

                                               Àcid Cianhidric                                  10 p.p.m.

 

                                               Àcid Solfhídric                                    20 p.p.m.

 

                                               Diòxid de Sofre                                   10 p.p.m.

 

                                               Diòxid de Carbó                                 5000 p.p.m.

 

Art.12é.

Excepte les condicions més restrictives que per a activitats qualificades com molestes insalubres nocives o perilloses, establisquen les corresponents llicencies d´activitat, queda prohibit descarregar directa o indirectament, en les xarxes de clavegueram, vessaments amb característiques o concentració de contaminants instantanis superiors a les indicades a continuació:

               

               

                                PARÀMETRE

                     CONCENTRACIÓ (mg/l)

Temperatura (ºC)

£ 40

pH (Ud. pH)

6 - 9

Conductivitat (mS/cm)

4.000

S.Suspensos

350

Dem. Biòleg de oxigen DBO5

350

Dem. Química de oxigen DQO

800

Sulfurs

2

Olis i greixos

30

Cromo hexavalent

---

Cromo total

5

Clorurs

800

Plom

2

Mercuri

0,1

Cadmi

0,5

Cianurs

2

Sulfats

1.000

Detergents

5

Fòsfor total

20

Fenols totals

2

Nitrogen amoniacal

40

Pesticides

0,05

Aldehids

2

 

Concentració mitja  diaria màxima mgr/l.

Concentració instantanea màxima mrg/l

Coure

1

3

Cinc

5

10

Níquel

5

10

Ferro

5

10

Bor

3

3

 

Art.13é.

 

                Els cabdals punta vessament en la xarxa no podran excedir de 5 voltes en un interval de 15 minuts, o de quatre voltes en un interval d´una hora, del valor mig diari.

 

Art.14é.

 

                Solament serà possible l´admissió de vessaments amb concentracions superiors a les establertes per l´article 12, quan se justifique degudament, que aquestos no puguen en cap cas produir efectes perjudicials en els sistemes de depuració d´aigua residuals, ni imposar la consecució dels objectius de qualitat consignats per a les aigües residuals depurades.

               

                Queda expressament prohibida la dissolució de aigües residuals, realitzada amb la finalitat de satisfer les limitacions de l´article 12. Esta  practica serà considerada con una infracció a la Ordenança.

 

Art.15é.

 

                Si baix una situació d’emergència s’incompliren algun o alguns dels preceptes continguts en la present Ordenança, se deurà comunicar immediatament anomenada situació al servei encarregat de l’explotació de l’Estació Depuradora de Aigües Residuals i a l’Ajuntament.

 

                Una vegada produïda la situació d’emergència, l’usuari utilitzarà tots els medis al seu abast per a reduir al màxim els efectes de la descàrrega accidental.

 

                En un termini màxim de set dies, l’usuari deurà remetre a l’Ajuntament  un informe detallat de l’accident, en el que junt a les dades d’identificació deuran figurar els següents:

 

                - Causes de l’accident.

                - Hora en que es va produir i duració del mateix.

                - Volum i característiques de contaminació del vestiment.

                - Mides correctores adoptades.

                - Hora i forma en que es va comunicar el succés.

               

                Amb independència d’altres responsabilitats en que es poguera haver incorregut, els costes de les operacions a que donen lloc els vessaments accidentals, seran abonats per l’usuari causant.