V. INSPECCIÓ DE VESSAMENTS.

 

Art. 18é.

 

                L’Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, en ús de les seues facultats podrà efectuar tantes inspecciona com estime oportunes per a verificar les condicions i característiques als vessaments del clavegueram.

 

Art.19é.

 

                Les indústries i explotacions queden obligades a disposar en els seus conductes de desaigüe, d’una arqueta de registre de fàcil accés, condicionada per a aforar els cabdals circulars així com per a l’extracció de mostres. Estes arquetes deuran d’estar presentades.

 

                L’extracció de  mostres i en el seu cas, comprovació de cabdals serà efectuada pel personal al servei de l’Ajuntament, entitat o empresa en qui delegue, a la qual deurà facilitar-se el accés a les arquetes del registre.

 

                Les anàlisis de les mostres obtingudes se efectuaran per laboratoris homologats. Dels seus resultats, s’emetrà copia al titular del permís del vessament per al seu coneixement.