VI. INFRACCIONS I SANCIONS

 

Art. 20é.

 

                Se consideren infraccions:

 

1- Les accions i omissions que contravenint allò establert en la present ordenança cusen dany als bens de domini o ús públic hidràulic, marítim-terrestre, en el seu cas, o als de l‘Ens Gestor afectes a l’explotació de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals.

 

2- La no aportació de la informació periòdica que haja d’entregar-se a l’Ajuntament sobre característiques de l’efluent o canvis introduïts en el procés que puguen afectar al mateix.

 

3- L’incompliment de qualsevol prohibició establerta en la present ordenança o la omissió dels actes que la obliga.

 

4- Els vessaments efectuats sense l’autorització corresponent.

 

5- L’ocultació o falsejament de les dades exigides en la sol·licitud de vessament.

 

6- L’incompliment de les condicions imposades en l’autorització del vessament.

 

7- L’incompliment de les accions exigides per a les situacions d’emergència establertes en la present ordenança.

 

8- La no existència de les instal·lacions i equips necessaris per a la realització dels controls requerits o mantindre’ls en condicions no operatives.

 

9- L’evacuació de sense tractament previ, quant aquestos ho requerisquen, o sense respectar les limitacions especificades en esta ordenança.

 

10- L’obstrucció a la llavor inspectora de l’Ajuntament en el accés a les instal·lacions o la negativa a facilitar la informació requerida.

 

11- L’incompliment de les ordes de suspensió de vessaments.

 

12- L’evacuació de vessaments prohibits.

 

 

Art.21é.

 

1- Les infraccions enumerades en el article anterior podran ser sancionades econòmicament fins el màxim autoritzat per la legislació vigent, en el seu cas en matèria de activitats calcificades. La graduació i la imposició de les sancions es regiran per els criteris establerts per la citada legislació, i en el seu defecte per les previsions establertes per al regim sancionador administratiu.

 

2- Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedia, el infractor deurà reparar el dany causat. La reparació tindrà com objecte la restauració dels bens alterats a la situació anterior a la infracció. Quant el dany produït afecte a les infrastructures de sanejament, la reparació serà realitzada per l’Ajuntament a costa del infractor.

S’entendrà per infrastructures de sanejament, les xarxes de clavegueram, col·lectors, emissaris, instal·lacions correctores de contaminació o estacions depuradores de aigües residuals.

 

3- Si l’infractor no procedirà a reparar el dany causat en el pla senyalat en el expedient sancionador, l’Ajuntament  procedirà a la imposició de multes successives.

 

4- Quant els bens alterats no puguen ser reposos al seu estat anterior, el infractor deurà indemnitzar els danys i perjudicis  ocasionats. La valoració dels mateixos es farà per l’Ajuntament.

 

 

Art. 22é.

 

                La carència del permís de vessament, l’obstrucció a la acció inspectora o la falsedat en les dades exigides, independentment del exercici de les accions legals que corresponguem per la seua naturalesa, es consideraran per si mateix com faltes molt greus e implicaran per si mateix la recessió del permís del vessament, i tindran, per el suposat d’activitats sotmeses a dit regim, les conseqüències previstes en la normativa vigent sobre activitats qualificades, podent en tots els casos, determinar la desconnexió de la xarxes del clavegueram i, si cap, la retirada de la corresponent llicencia d´activitat.

 

Art.23é.

 

                L’acció per indicar el expedient sancionador de les infrastructures previstes en esta Ordenança prescriurà als terminis previstos en les lleis, a contar fins la data, de la comissió   del fet o fins la detenció del dany causat, si aquest no fora immediat.

 

Art.24é.

 

                La imposició de sancions i l’exigència de les responsabilitats conforme a aquesta Ordenança es realitzarà mitjançant la instrucció del corresponent expedient sancionador i d’acord amb allò previst en la llei 30/1992 de 26 de Novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del procediment administratiu comú, i en el seu cas, en les normes especifiques previstes per al procediment sancionador en matèria de les activitats qualificades.

 

Art.25é.

 

                Amb independència de les sancions exposades, en l’Ajuntament podrà cursar la corresponent denuncia als Organismes competents als efectes oportuns.

                En tot cas, i en els suposats que de les actuacions practicades es desprenga la possibilitat de l’existència de un fet tipificat com delictiu, l’Ajuntament procedirà a l’ immediat arxiu provisional de les actuacions i a remetre-les a la Fiscalia als efectes de la seua qualificació. En els suposat que es procedira a considerar els fets com no constitutius de un presumpte delicte, o es procedisca al arxiu de les actuacions per part de la fiscalia o del òrgan judicial competent, l’Ajuntament reiniciaria el procediment sancionador administratiu.

 

Art.26é.

 

 

                La potestat sancionadora correspondrà al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, dins dels límits establerts per la legislació vigent en matèria de activitats qualificades, el qual podrà delegar en la Comissió municipal de Govern tant la imposició de multes com qualsevol altra mesura a adoptar.

 

 

                                                               DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

 

                Totes les indústries connectades a la xarxa del clavegueram públic existents en el municipi amb anterioritat a la aprovació de esta ordenança deuran sol·licitar, en el pla d’un any a partir de la seua entrada en vigor, permís per a realitzar els seus vessaments en la xarxa, així com llicencia per la construcció de l’arqueta de registre prevista en el article 19 de la present ordenança. Una vegada transcorregut el citat pla, i previ requeriment exprés per part de l’Ajuntament, s’ entendrà que les citades activitats es troben sotmeses al regim de limitacions establert per la present ordenança.

 

                En tot cas, en els suposats de sol·licitud de transmissió o canvis en la titularitat de les llicencies d´activitats industrial qualificades, aconseguides amb caràcter previ a l’entrada en vigor de la present ordenança, es procedirà a exigir, amb caràcter previ a la concessió de l’autorització municipal, la sol·licitud per part del particular interessat del permís de vessament d’acord amb el previst en els articles 4 i següents de la mateixa, així com l’execució de l’arqueta de registre prevista en l’article 19 de la present ordenança.

 

 

                                                               DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

 

                Per les implantacions d’activitats residencials, terciàries, industrials, agrícoles, ramaderes, o qualsevol altres que es desitgen desenvolupar en el Termini Municipal no connectades a la xarxa municipal de clavegueram serà exigible l’establiment, en el Projecte Tècnic que es presente per a l’obtenció de la preceptiva llicencia municipal d’obres, i en el seu cas també d’activitat, de les solucions tècniques necessàries per a l’adequat tractament dels vessaments generats per les mateixes.

                En el suposat de que els vessaments es vagen a realitzar, directa o indirectament, a llits públics, serà exigible la prèvia i preceptiva autorització per part de òrgan de conca hidrogràfica competent, sense perjudici de l’obtenció de la llicencia municipal condicionada a la seua obtenció, una vegada es demostre que la mateixa ha sigut instada i es troba en tramitació.

                Per el suposat que es vessament es previsca realitzar en punts de recepció propis i autònoms, que no deriven directa o indirectament en llits públics, serà exigible la presentació de compromís de contractació de empreses que realitzen l’adequat tractament del mateix, devent-se aportar acreditació del mateix a requeriment de l’Ajuntament. En el cas de que es tracte d’una activitat qualificada, anomenat compromís s’entendrà inherent a la llicencia municipal de l’activitat i el seu incompliment tindrà els efectes prevists en els articles 20 i següents de la present ordenança..

 

               

                                                              

 

                                                               DISPOSICIÓ FINAL.

 

                L’Ajuntament determinarà en l’Ordenança Fiscal corresponent, el règim econòmic de la prestació del servei de clavegueram.

 

 

                                                              

                                                               L’Alcúdia,.......

 

 

                                                                                                              L’ALCALDE-PRESIDENT.