ORDENANÇA DE VESSAMENTS

 

Art. 1r.

És objecte de la present Ordenança regular les condicions dels vessaments d’aigües residuals a les xarxes de clavegueram i col·lectors, amb especial referència a les prescripcions a què hauran de sotmetre’s en aquesta matèria, els usuaris actuals i futurs, de conformitat amb les següents finalitats:

1-   Protegir el medi receptor de les aigües residuals, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o    agut, tant per a l’home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cadascú d’aquestos medis.

2 -  Preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram.

3 -  Protegir els sistemes de depuració d’aigües residuals, de l’entrada de càrregues contaminants superiors a la capacitat de tractament, que no siguen tractables o que tinguen un efecte perjudicial per a aquestos sistemes.

4 -  Afavorir la reutilització, en aplicació al terreny, dels fangs obtinguts en les instal·lacions de depuració d’aigües residuals.

 

Art. 2n.

Queden sotmesos als preceptes d’aquesta Ordenança tots els vessaments d’aigües pluvials i residuals, tant de caràcter domèstic com industrial que s’efectuen a la xarxa de clavegueram i col·lectors, des d’edificis, indústries o explotacions.

Art.3r.

Totes les edificacions, indústries o explotacions, tant de caràcter públic com privat, que tinguen connectats o connecten en un futur, els seus vessaments a la xarxa de clavegueram, deuran tenir la corresponent Llicència d’Obres expedida per l’Ajuntament, sense perjudici d’allò dispost en l’article següent.

L’esmentada Llicència d’Obres explicitarà l’autorització i condicions d’escomesa a la xarxa de clavegueram. Amb aquest objectiu, s’exigirà que els Projectes Tècnics aportats pels particulars interessats per a la concessió de les llicències d’obra establisquen, com a mínim, les previsions sobre el punt d’enganxall dels vessaments amb la xarxa municipal de clavegueram.