III. MOSTRA I ANÀLISI

 

Art.16é.

 

                Les determinacions analítiques se realitzaran sobre mostres simples recollides en el moment més representatiu del vessament, el qual serà senyalat per l’Ajuntament, entitat o empresa en qui se delegue.

 

                Quan durant un determinat interval de temps, es permeten vessaments amb valors màxims de contaminació, els controls s’efectuaran sobre mostres compostes. Estes seran obtingudes per mescles i homogenització de mostres simples recollides en el mateix punt i en diferents temps, següent el volum de cada mostra simple proporcional al volum del cabdal vessat.

 

Art. 17é.

 

                Les anàlisis per a la determinació de les característiques dels vessaments, se realitzaran conforme als “STANDARD METHODS POR THE EXAMINATION OF WATER AN WASTE WATER”, publicats conjuntament per, A.P.H.A. (American Public Healt Association), A.W.W.A. (American Water Works Association), W.P.C.F., (Water Pollution Control Federation).

 

                La toxicitat se determinarà mitjançant el bioassaig de inhibició de la luminiscència en Photobacterium  phosphoreum, o el bioassaig de inhibició de la mobilitat en Daphnia magna. Es defineix una unitat de toxicitat (U.T) com l’inversa de la dissolució de l’aigua residual (expressada com parts per un) que provoca una inhibició del 50% (CE50)