CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

 DE L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA

 PREAMBUL

 

                L'Ajuntament de l'Alcúdia té la voluntad de garantir la participació ciutadana del nostre municipi en l'àmbit de la prestació de serveis socials i la promoció i reinserció social, i facilitar una via legal per a una participació més eficaç, unitària i ordenada dels beneficiaris i beneficiàries, i ciutadans i ciutadanes en la gestió dels serveis socials i en la consecució del benestar social.

 

                 En compliment d'aquesta finalitat i d'acord amb el Decret 30/1990 de 12 de Febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, es crea el Consell Municipal de Benestar Social de l'Alcúdia amb el següent:

  

 R E G L A M E N T

  

Article 1.- Objecte.

  

                El Consell Municipal de Benestar Social de l'Alcúdia té per objecte materialitzar de la manera més ampla la participació ciutadana en l'àmbit dels serveis socials.

  

Article 2.- Funcions

 

 

                Són funcions del Consell Municipal de Benestar Social de l'Alcúdia les següents:

  

a) Proposar criteris per al desenvolupament dels distints serveis d'actuació municipal en l'àmbit de l'acció social.

 b) Proposar criteris per a l'elaboració d'avantprojectes de pressupostos i inversions municipals en matèria de serveis socials, així com per al seguiment posterior d'aquells.

c) Proposar criteris i col·laborar en la detecció de necessitats de col·lectius en l'àmbit municipal a través dels mecanismes oportuns: Mapa social, investigació social i oficines d'informació.

 d) Conéixer les inversións i finançament de centres i serveis provinents de la Diputació Provincial i de la Generalitat Valenciana en l'àmbit municipal corresponent.

  e) Analitzar i proposar iniciatives que es consideren prioritàries en matèria d'acció social en el seu àmbit territorial.

 f) Participar en el desenvolupament i el seguiment de la programació i planificació delegades i potenciades per la Diputació Provincial i la Generalitat Valenciana.

 g) Informar de totes les qüestions que li siguen sol·licitades, ja siga pel Consell de Benestar Social de la Comunitat Valenciana, o per l'Ajuntament, o per la Mancomunitat.

  h) Col·laborar en les diverses campanyes d'informació i divulgació sobre temes d'interés general o sectorial.

 Article 3.- Organització.

 

                 El Consell Municipal de Benestar Social de l'Alcúdia estarà organitzat de la següent manera:

 

 El Plenari del Consell

La Comissió Permanent

Comissions especials de treball

 

Article 4.-

 

                El Plenari, que estarà presidit per l'Alcalde o Alcaldessa, regidor o regidora en qui delegue, tindrà la composició següent:

  

a) Un o una vocal representant de cada Grup Polític Municipal, designats o designades per l'Ajuntament, i dos o dues tècnics Municipals de l'àmbit de l'acció social. Un o una dels o de les vocals en farà de Secretari o Secretària.

 b) Dos o dues vocals lliurement designats o designades per les Associacions de Veïns i Veïnes.

  c) Dos o dues vocals per part dels sindicats més representatius.

  d) Dos o dues vocals per part de les entitats de serveis socials registrades, pertanyents al Municipi.

  e) Un o una Vocal representant a cada sector dels Serveis Socials amb implantació en el Municipi.

 f) Podrà estar-hi present una representació del Consell de Benestar Social de la Comunitat Valenciana per voluntat propia o a requeriment del Consell Municipal. Aquesta representació participarà amb veu però sense vot. De la mateixa manera, amb veu però sense vot, assistiran al plenari del Consell Municipal de Benestar Social els o les tècnics municipals que calga segons les qüestions a tractarhi i que hi siguen requerits o requerides pel President.

  

                La designació dels o de les vocals es farà de la manera següent:

 

1. Els o les vocals a que fa referència l'article 4.a) seran nomenats o nomenades pel President, qui, en tot cas, ratificarà la proposta dels o de les tècnics municipals i dels grups polítics, i també nomenarà per al càrrec de secretari o secretària.

 

 2. Els o les vocals esmentats en els apartats b), c), d), e) i f) de l'article 4 seran designats o designades d'acord amb les normes de funcionament de llurs respectives corporacions i organitzacions, les quals faran la corresponent proposta de nomenament per a la posterior ratificació pel President o Presidenta. El nomenament serà acompanyat de la designació dels o de les possibles substituts o substitutes.

  

                No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan el nombre d'entitats registrades en el Municipi fóra superior, al de vocals a què fan referència els apartats b) i d) de l'article 4, cadascuna de les entitats formularà la seua proposta de nomenament, i previ acord de les entitats es farà la proposta de dos o dues que les representen, i en cas de no existir acord per majoria, el President o Presidenta efectuarà la designació.

  

Article 5.- Composició de la Comissió Permanent.

  

a) La Comissió permanent estarà composta per:

  

                 El President o Presidenta, que serà el Sr. Alcalde o Sra. Alcaldessa de l'Ajuntament, o regidor o regidora en el que delegue.

  

 Cinc vocals.

                 * Un o una serà a proposta de l'Ajuntament, d'entre els designats o designades per aquest òrgan com a vocals del plenari, de la manera com determine el Reglament intern.

                * Quatre hi seran triats per majoria simple d'entre els o les membres del plenari, de la manera com determine el Reglament intern.

  

 b) El senyor AlcaldePresident efectuarà el nomenament dels i de les components de la Comissió permanent.

 

 Article 6.- Funcions de la Comissió Permanent.

  

a) Dur a terme tot el que calga per a l'acompliment dels acords del plenari.

 b) Desenvolupar els programes d'actuacions concretes encomanades pel plenari.

 c) Relacionar i coordinar el Consell Municipal de Benestar Social.

 d) Coordinar i proposar les diverses iniciatives que es presenten a títol individual o col·lectiu.

  e) Representar el Consell en aquells actes o reunions que s'estime necessari.

  f) Coordinar i supervisar el treball de les comissions especials que s'hi creen.

  g) Elaborar informes i redactar les memòries del Consell.

  

Article 7.- Les comissions especials de treball.

  

                El Plenari del Consell podrà crear mitjançant acord adoptat per majoria simple, comissions especials de treball per a l'estudi de problemes concrets.

  

Article 8.- Duració del càrrec.

  

                La duració en el càrrec de tots els vocals integrants del plenari serà de dos anys, i podran ser reelegits al terme del seu mandat, o substituïts abans de finalitzarlo, per les institucions i associacions que els hagen designat, amb el coneiximent previ del Consell Municipal de Benestar Social i segons el procediment que, amb aqueix fí, se n'establesca en el Reglament de Règim Intern.

  

Article 9.- Funcionament.

  

                El Plenari del Consell es reunirà com a mínim una vegada cada quatrimestre, i amb caràcter extraordinari quan la importància o urgència dels assumptes així ho requeresquen, a petició del president del Consell, de la Comissió Permanent o de 1/3 dels vocals del Consell.

  

                Les Comissions Permanents i especials que s'hi creen es reuniran prèvia convocatòria del president o presidenta, o en els casos i circumstàncies establerts en el Reglament de Règim Intern.

 

 Article 10.-

 

                 El Consell Municipal de Benestar Social de L'Alcúdia tindrà garantit el seu funcionament administratiu i organitzatiu a càrrec dels pressupostos de l'Ajuntament.

 

 Article 11.- Inscripció.

 

                 El Consell Municipal de Benestar Social de L'Alcúdia haurà d'incriure's en el Registre constituït als efectes en la Comunitat Valenciana.

  

Article 12.-

                  El Consell Municipal de Benestar Social fixarà el seu Reglament de Funcionament Intern, el qual haurà de ser aprovat pels 2/3 dels seus membres.

  

Article 13.- Legislació aplicable.

  

                En tot allò no previst en este reglament, s'aplicarà allò que disposa el decret 30/1990, de 12 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre organització i funcionament dels Consells Municipals de Benestar Social i resta de legislació local, autonòmica i estatal concordant i d'aplicació en la matèria de que es tracte.

 

 DISPOSICIO FINAL

 

 

                El present Reglament Municipal entrarà en vigor el dia següent a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.