REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA DONA

 

                PREÀMBUL.-

 

       L’article 28 de la Llei 7/1985 del 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (des d’ara LBRL) estableix que “els municipis poden realitzar activitats complementaries de les pròpies d’altres Administracions i, en particular, les relatives a ... la promoció de la dona”.

 

       L’actuació en la matèria de la promoció de la dona, exigeix la concurrència no sols de les polítiques actives de les diferents Administracions Públiques competents en la matèria (central, autonòmica i local), sinó també la presència directa en la presa de decisions per part d’aquestes Administracions de les organitzacions socials en les quals estiguen representades directament les dones, ja que la situació de la dona en tots els nivells de la societat es troba molt lluny del compliment exacte del principi general establert per l’article 14 de la nostra Carta Magna, que proclama la igualtat de tots els ciutadans sense distincions de sexe.

 

       Cada vegada més la societat, i amb ella les instàncies públiques, es sensibilitzen més amb els problemes que afecten a les dones especialment, i s’adopten normes legals i polítiques concretes que tendeixen al compliment efectiu del “desideratum” imposat per la Constitució.

 

       D’acord amb l’exposat, és voluntat de la Corporació Municipal de l’Alcúdia la creació d’un Consell Municipal de la Dona que afavorisca la participació ciutadana en aquestes i l’eficàcia en la gestió de les polítiques locals que puguen tenir incidència en problemes relacionats amb la promoció de la dona especialment, d’acord amb la reglamentació següents:

 

 TITOL PRELIMINAR

 

 ARTICLE 1er.- Constitució.

 

       Es constitueix el Consell Municipal de Promoció de la Dona com òrgan de caràcter consultiu, d’assessorament i participació en matèria de promoció de la dona dins del marc funcional de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

 

 

 ARTICLE 2n.- Composició i Membres.

 

       El Consell Municipal de Promoció de la Dona estarà compost pels membres següents:

      *President/a: Excm. Sr. Alcalde-President/a.

      *Vice-president/a: Regidor o Regidora d’Assumptes de la Dona.

      *Vocals:

             · Un regidor/a per cadascun dels grups polítics constituïts a l’Ajuntament i designat pel mateix, a proposta del Portaveu del respectiu Grup Polític.

               · Un tècnic de l’Àrea dels Serveis Socials de l’Ajuntament, designat pel Ple Municipal, a proposta de l’Alcaldia.

           · Un representant de cadascuna de les associacions amb implantació en el municipi, l’objecte directe i principal del qual siga l’activitat de promoció de la dona, l’aportació social de la qual es considere d’interès per a la consulta i participació comunitària en la matèria, que serà designat pel Ple de l’Ajuntament a proposta de l’alcaldia.

La presidència del Consell podrà convidar a participar en les sessions, amb veu però sense vot, a altres persones que no formen part del mateix quan es crega convenient per la seua importància o relació amb els assumptes a tractar.

 

 

ARTICLE 3r.- Funcions del Consell.

 

 1. El Consell de Promoció de la Dona és l’òrgan assessor, de consulta i de participació d’institucions i entitats en la matèria en l’àmbit municipal.

 2. Tindrà com a objectiu el foment del caràcter de fòrum institucional de diàleg, comunicació i deliberació entre l’Ajuntament de l’Alcúdia i les diferents organitzacions relacionades amb la promoció de la dona, fent més fluida la relació i la col·laboració entre totes elles. Les opinions i els plantejaments es tindrà en compte a l’hora d’elaborar la política de l’Ajuntament de l’Alcúdia en la matèria.

 3. Les funcions del Consell de Promoció de la Dona són:

 a) Conèixer els programes d’actuació de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

 b) Col·laborar en les campanyes d’informació i divulgació sobre temes de promoció de la dona que organitze l’Ajuntament de l’Alcúdia.

 c) Proposar mesures relacionades amb la matèria.

 d) Efectuar propostes a l’Ajuntament en la matèria.

 e) Qualsevol altra que es desprenga de la naturalesa d’òrgan col·laborador, assessor i de participació, i en concret les previstes en l’article 52 del Reglament Orgànic Municipal.

 

 TITOL I.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 

 ARTICLE 4t.- Òrgans de funcionament.

 

       Els òrgans de funcionament del Consell són:

 a) El Ple.

 b) El President/a i el Vice-president/a

 c) Les Comissions de Treball.

 d) El Secretari/a.

 

 ARTICLE 5é.- El Ple.

 

 1. El Ple és el màxim òrgan del Consell de Promoció de la Dona, i està compost per la totalitat dels seus membres els quals s’indiquen en el article 2n.

2. Al Ple corresponen, a més de les assenyalades en l’article 3er., les funcions següents:

  a) Aprovar, en cas que es considere necessari, la constitució de les comissions de treball i designar els membres que formen part de les mateixes.

  b) Aprovar, en cas que es considere necessari, les normes de funcionament intern del Consell i, si escau, les modificacions de les mateixes.

  c) Aprovar els dictàmens i informes que ha d’acomplir com a òrgan assessor.

  d) Conèixer els informes elaborats per altres òrgans específics als que el Consell se’ls ha demandat.

  e) Designar els membres que hagen de representar-lo, per decisió municipal, en altres organismes, entitats o comissions.

 

 

ARTICLE 6é.- El President/a.

 

1. El President o la Presidenta del Consell és l’Alcalde o l’Alcaldessa de l’Ajuntament.

En cas d’absència, serà substituït pel vice-president/a.

2. Corresponen al President/a les funcions següents:

  a) Exercir la representació de l’òrgan assessor.

  b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i l’elaboració de l’ordre del dia.

  c) Presidir les sessions, moderar els debats i suspendre’ls per causes justificades.

  d) Exercir totes les funcions que siguen inherents a la condició de President de l’òrgan.

  e) Qualsevol altra que corresponga al Consell i no estiga atribuïda a cap dels seus altres organismes.

 

 

ARTICLE 7é.- Les Comissions de Treball.

 

1.Les Comissions de Treball són òrgans que tenen com a funció l’estudi, l’informe o la consulta d’assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple.

2. Podran formar part d’aquestes els membres del Consell i, a proposta del Ple, altres persones que no formen part, degut a l’especial coneixement, vinculació o interès en la matèria objecte de l’estudi, informe o consulta.

3. El Ple del Consell determinarà el nombre, composició i atribucions de les Comissions de Treball que considere convenient constituir per a l’estudi, l’informe o la consulta d’assumptes per als que considere oportú.

 

ARTICLE 8é.- El Secretari/a.

 

1. El Secretari/a del Consell serà el Secretari/a de l’Ajuntament o un funcionari/a de l’Ajuntament designat a l’efecte per l’Alcalde a proposta d’aquest, el qual actuarà amb veu però sense vot.

2. Corresponen al secretari/a totes aquelles funcions que siguen inherents a la seua condició.

 

TITOL II.- FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS

 

ARTICLE 9é.- Funcionament del Ple i de les Comissions de Treball.

 

1. El Ple del Consell es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada semestre i amb caràcter extraordinari totes les vegades que siga necessari a proposta del President o Presidenta, o d’un terç dels vocals.

2. Les Comissions de Treball poden ser permanents o especials.

      Les Comissions Permanents són aquelles que es constitueixen amb caràcter general sobre les matèries que acorde el Ple del Consell.

       Les Comissions Especials són aquelles que el Ple del Consell acorde constituir per a un assumpte concret i s’extingiran automàticament una vegada hagen dictaminat i informat sobre l’assumpte en qüestió.

3. Les Comissions de Treball, Permanents o Especials, tindran les normes de funcionament intern que aprove el Ple del Consell, i si no hi ha, les generals previstes per les previstes en la Disposició Final Primera del present Reglament per als òrgans col·legiats.

 

ARTICLE 10é.-Normes complementàries de funcionament intern.

 

       La Regidoria de la Dona, garantirà de  manera permanent el funcionament administratiu i organitzatiu del Consell, el qual es podrà dotar d’una normativa pròpia de funcionament intern elaborada en el seu si, que ha de contemplar les normes bàsiques recollides en la reglamentació present i en les normes previstes en la Disposició Final Primera del Reglament present per als òrgans col·legiats.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

PRIMERA.- En els aspectes no previstos en aquestes normes de funcionament, serà aplicable la LBRL, el Text Refós de Disposicions Vigents de Règim Local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1986 del 18 d’abril, el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Real Decret 2586/1986, del 28 de novembre, i la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

SEGONA.-       El present Reglament entrarà en vigor segons allò previst en l’article 70.2 de la LBRL.”

 

                Contra el present acord, que pot posar fi a la via administrativa, podrà formular RECURS DE REPOSICIÓ, en el termini d’un mes, a comptar des de la recepció d’aquesta notificació, davant del mateix organisme que l’ha dictada, segons allò previst en l’article 116 i següents de la Llei 30/1.992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1.999. La falta de resolució del recurs de reposició, transcorregut el termini d’un mes, comptador des de la data de la seua presentació, tindrà efecte desestimatori.

Contra la possible desestimació del recurs de reposició interposat, bé per acte exprés  o bé pel transcurs del termini d’un mes establert per a resoldre’l, i en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent a la recepció de la notificació de l’esmentat acte o resolució, o des de la fi del termini resolutori, l’interessat podrà interposar RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU davant del Jutjat/Sala del Tribunal Superior de Justícia del Contenciós - Administratiu de la ciutat de València/ la Comunitat Valenciana, segons allò que disposa l’article 46.1 i 3 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa - Administrativa. Una vegada transcorregut el termini sense que s’haja interposat recurs, l’acte quedarà ferm i no serà impugnable.

 

                                                               L’Alcúdia, 24 d’agost de 2.000.

 

                                                                                              L’ALCALDE-PRESIDENT

 

                                                                                                Francesc Signes Núñez