REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

La Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local establix: "El Municipi exercirà, en tot cas, competències en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries...1) Protecció del Medi Ambient..." Complementàriament hi ha una sèrie de competències lligades a la mateixa, com la qualitat i el tractament de les aigües, residus sòlids, sorolls, vigilància atmosfèrica, salubritat pública, tràfic urbà, educació, ordenament urbanístic, consum, etc, a més de protecció i promoció de zones verdes i litorals, parcs, boscos i muntanyes, que l'àmbit municipal possibilite una estratègia unitària que preserve i millore globalment el nostre medi ambient en coordinació i cooperació amb les competències de les administracions autonòmica i estatal.

L'actuació mediambiental, vetlar per la defensa del nostre mig, exigix la concurrència no sols de les distintes administracions competents en la matèria, sinó també la presència d'organitzacions tant econòmiques, socials o professionals, com d'usuaris, ja que el medi ambient és un element bàsic de la qualitat de vida i depén de l'esforç de tots preservar, administrar i corregir, ara i per al futur, el nostre ecosistema circumdant. És esta una tasca comuna.

Els problemes mediambientals són globals, planetaris, encara que la seua iniciativa és bàsicament local, municipal. I de la mateixa forma, que és el ciutadà, individualment considerat, el que reclama una qualitat de vida que li possibilite un bon estat de salut i el gaudi de l'entorn, és també l'agent més decisiu per a aconseguir-lo.

D'acord amb allò que s'ha exposat, és voluntat de la Corporació Municipal d'Alcúdia la creació d'un Consell Municipal de Medi Ambient que afavorisca la participació ciutadana i l'eficàcia en la gestió de les polítiques locals mediambientals d'acord amb la següent reglamentació:

TITULE PRELIMINAR

BARTICULO 1°B.- Constitució.

Es constituïx el Consell Municipal de Medi Ambient com a òrgan de caràcter consultiu, d'assessorament i participació en matèria de Medi Ambient dins del marc funcional de l'Ajuntament d'Alcúdia, sense minva de les competències que en el mateix àmbit territorial corresponguen a altres administracions.

BARTICULO 2°.- Composició i Membres.

El Consell Municipal de Medi Ambient estarà compost pels següents membres:

President/a: Excm. Sr. Alcalde-Presidente o

Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta

Vicepresident o Vicepresidenta: Regidor o Regidora de Medi Ambient

* Vocals:

* Regidor o Regidora d'Agricultura.

* Regidor o Regidora d'Urbanisme.

* Regidor o Regidora de Seguretat Ciutadana.

* Un regidor o regidora per cada u dels grups polítics presents en el Ple i designat pel mateix.

* Un tècnic dels Servicis Municipals de Medi Ambient, designat pel Ple Municipal.

* Un representant de cada una de les associacions de protecció del medi ambient legalment habilitades i reconegudes per la Corporació Municipal o de qualsevol altra associació cívica o professional, l'aportació social de la qual es considere d'interés per a la consulta i participació comunitària en matèria de medi ambient, a proposta de la Presidència i aprovada pel Ple Municipal.

El Consell de Medi Ambient podrà invitar a participar en les seues sessions, amb veu però sense vot, a altres persones que no formen part del mateix quan es crega convenient per la seua importància o relació amb els assumptes a tractar.

BARTICULO 3°.- Funcions del Consell.

1. El Consell de Medi Ambient és l'òrgan assessor i la via de participació d'institucions i entitats en matèria de Medi Ambient.

2. Tindrà com a objectiu el foment del caràcter de fòrum institucional de diàleg, comunicació i deliberació entre l'Ajuntament d'Alcúdia i les diverses organitzacions relacionades amb el medi ambient i la qualitat de vida, fent més fluida la relació i la col·laboració entre totes elles. Les seues opinions i els seus plantejaments es tindran en compte a l'hora d'elaborar la política ambiental de l'Ajuntament d'Alcúdia, orientada al desenrotllament sostenible, i de fer el seu seguiment.

3. Les funcions del Consell de Medi Ambient són:

a) Conéixer els programes d'actuació de l'Ajuntament d'Alcúdia.

b) Col·laborar en les campanyes d'informació i divulgació sobre temes ambientals que organitze l'Ajuntament d'Alcúdia.

c) Proposar mesures relacionades amb la protecció del medi ambient.

d) Efectuar propostes en matèria de medi ambient i desenrotllament sostenible.

e) Conéixer les normes de creació i funcionament del voluntariat mediambiental a crear per l'Ajuntament.

f) Qualsevol altra que li atribuïsquen les normes o que es desprenga de la seua naturalesa d'òrgan col·laborador, assessor i de participació.

TITULE I.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

ARTICULE 4°.- Òrgans de funcionament.

Els òrgans de funcionament del Consell (Assessor i de Participació) de Medi Ambient són:

a) El Ple.

b) El President o Presidenta i el Vicepresident o Vicepresidenta.

c) Les Comissions de Treball.

d) El Secretari o Secretària.

BARTICULO 5°.- El Ple.

1. El Ple és el màxim òrgan assessor del Consell de Medi Ambient, i està compost per la totalitat dels seus membres que s'indiquen en l'article 2°.

2. Al Ple corresponen, a més de les assenyalades en l'article 3°, les funcions següents:

a) Informar i assessorar les programacions de l'Ajuntament d'Alcúdia en matèria de medi ambient.

b) Aprovar la constitució de les comissions de treball i designar els membres que formen part de les mateixes.

c) Aprovar les normes de funcionament i, si fora necessari, les modificacions de les mateixes.

d) Aprovar els dictàmens i informes que haja d'emetre l'òrgan assessor.

e) Conéixer els informes elaborats per altres òrgans específics als que el Consell se'ls haja demandat.

f) Designar als membres que hagen de representar-lo en altres organismes, entitats o comissions.

g) Qualsevol altra que corresponga al Consell de Medi Ambient i no estiga atribuïda a cap de els seus altres organismes.

BARTICULO 6°.- El President/a.

1. El President o la Presidenta del Consell de Medi Ambient és l'Alcalde o l'Alcaldessa de l'Ajuntament d'Alcúdia.

En cas d'absència, el president o presidenta serà substituït pel vicepresident o vicepresidenta.

2. Corresponen al President o Presidenta les funcions següents:

a) Exercir la representació de l'òrgan assessor.

b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i l'elaboració de l'orde del dia.

c) Presidir les sessions, moderar els debats i suspendre'ls per causes justificades.

d) Exercir totes les funcions que siguen inherents a la condició de President de l'òrgan.

BARTICULO 7°.- Les Comissions de Treball.

1. Les comissions de treball són òrgans que tenen com a funció l'estudi, l'informe o la consulta d'assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple.

2. Podran formar part de les comissions de treball els membres del Consell de Medi Ambient i, a proposta del Ple, altres persones que no formen part, a causa del seu especial coneixement, vinculació o interés en la matèria objecte de l'estudi, informe o consulta.

BARTICULO 8°.- El Secretari/a.

1. El Secretari o Secretària del Consell de Medi Ambient serà un funcionari de l'Ajuntament adscrit als servicis de Medi Ambient i designat pel President o Presidenta el qual actuarà amb veu però sense vot.

2. Corresponen al secretari o secretària totes aquelles funcions que siguen inherents a la seua condició.


TITULE II.- FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS

BARTICULO 9°.-

Funcionament del Ple i Comissions de Treball.

1. El Consell es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada semestre i amb caràcter extraordinari totes les vegades siga necessari que a proposta del President o Presidenta, o d'un terç dels vocals.

2. Les Comissions de Treball poden ser permanents o especials.

Les comissions permanents són aquelles que es constituïxen amb caràcter general sobre les matèries que acorde el Ple del Consell de Medi Ambient.

Les comissions especials són aquelles que el Ple acorde constituir per a un assumpte concret i s'extingiran automàticament una vegada hagen dictaminat i informat sobre l'assumpte en qüestió.

3. Les comissions de treball, permanents o especials, tindran les normes de funcionament intern que aprove el Ple del Consell de Medi ambient.

BARTICULO 10°.-

Normes complementàries de funcionament intern.

L'Ajuntament, i més concretament la Regidoria de Medi Ambient, garantirà de forma permanent el funcionament administratiu i organitzatiu del Consell Municipal de Medi Ambient, el qual es dotarà d'una normativa de funcionament intern elaborada en el seu si, que ha de contemplar les normes bàsiques arreplegades en la present reglamentació i les legislacions municipal i administrativa en general.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.-

En els aspectes no previstos en estes normes de funcionament, serà aplicable la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, Text Refós de Disposicions Vigents de Règim Local Real Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (RD 2586/1986) de 28 de novembre i la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

SEGONA.-

El present Reglament entrarà en vigor el dia de la publicació de la seua aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.