REGLAMENT DE NORMALITZACIË LING▄═STICA PER AL MUNICIPI DE L'ALCUDIA

 

 ARTICLE 1.-

 

                1) El valenciÓ Ús la llengua pr˛pia del municipi de L'Alc˙dia. Tots el ciutadans i ciutadanes tenen el dret de conŔixer-lo i d'usar-lo, oralment i per escrit, amb les instÓncies p˙bliques, amb plens efectes administratius i jurÝdics.

 

                2) Les manifestacions de pensament o de voluntat i els actes orals i escrits, p˙blics o privats, no podran donar lloc a cap mena de discriminaciˇ si son expressats, totalment o parcialment, en valenciÓ, i produeixen plens efectes, administratius o jurÝdics. Per consequent, i pel que fa a l'eficÓcia, no seran objecte de cap mena de dificultat, d'ajornament, de requeriment ni de cap altra exigŔncia.

  

ARTICLE 2.-

                  Els objectius del present reglament sˇn:

                  a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conŔixer i usar el valenciÓ.

                  b) Protegir i fomentar-ne l'˙s en tots el actes i Ómbits de la vida ciutadana. 

                 c) Fer efectiu l'˙s oficial del valenciÓ.

                 d) Normalitzar l'aplicaciˇ del valenciÓ en l'Ómbit de l'Administraciˇ Local de l'Ajuntament de L'Alc˙dia.

                 e) Estimular la presa de conciŔncia colĚlectiva quant a la potenciaciˇ Ŕtica del valenciÓ en tots els nivells d'intervenciˇ dels ciutadans i de les ciutadanes .

  

ARTICLE 3.-

                  Els acords que aprove l'Ajuntament de L'Alc˙dia hauran de ser redactats i publicats en valenciÓ.

  ARTICLE 4.-

 

                1) La redacciˇ de tots els documents p˙blics i les comunicacions de l'Ajuntament amb els ciutadans i les ciutadanes (bans, informacions, avisos... ) es faran fonamentalment en valenciÓ.

                2) Hom garantirÓ el dret dels ciutadans i les ciutadanes a adrešar-se a l'Ajuntament en valenciÓ, oralment i per escrit, a mÚs del d'obtenir resposta en valenciÓ.

                 3) Els comunicats i qualsevol altra documentaciˇ que haja de tenir efectes fora del terme municipal de l'Alc˙dia i dintre l'Ómbit geogrÓfic de la Comunitat seran redactats en valenciÓ, tret dels territoris indicats en l'article 36 de la Llei 4/83, de 23 de novembre, que tambÚ es redactaran en llengua castellana.

                 4) En cas que els efectes es produesquen fora del territori de la Comunitat, seran redactats en llengua castellana, sense perjudici que tambÚ es redacten en valenciÓ, execeptuant els pa´sos de parla catalana las que es donarÓ el mateix tractament que en l'apartat primer.

 ARTICLE 5.-

                  Els serveis municipals estran atesos per funcionariat que tinga un coneiximent suficient, oral i escrit, del valenciÓ per tal d'atendre amb normalitat la funciˇ que els siga encomanada. A tal fi, l'Ajuntament organitzarÓ cursos de reciclatge permanent dins l'horari laboral.

  

ARTICLE 6.-

                  L'Ajuntament de L'Alc˙dia ha de promoure i utilitzar el valenciÓ en totes les dependŔncies municipals, tant en les centrals com en les descentralitzades de l'Ajuntament, en els segells municipals, en les retolacions, serveis culturals (Biblioteca, Museu, Arxiu...), serveis educatius (guarderies, Gabinet Psicopedag˛gic, Conservatori, EPA...), Policia Municipal, empreses arrendatÓries de serveis p˙blics (neteja, brossa...) serveis assistencials, festes locals, serveis esportius, etc.

                 A mÚs a mÚs, la promociˇ i difusiˇ de les activitats municipals mitjanšant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiof˛niques, cartells, fullets, catÓlegs, publicitat, mem˛ries, plÓnols, etc. es faran Ýntegrament en valenciÓ.

 ARTICLE 7.-

                 1) En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de L'Alc˙dia subvencionarÓ o bonificarÓ les activitats de tota classe que tinguen el valenciÓ com a llengua habitual,

                 2) L'Ajuntament de L'Alc˙dia tambÚ bonificarÓ les taxes i els impostos municipals que tinguen relaciˇ amb la normalitzaciˇ lingŘÝstica i el foment del valenciÓ. cada any l'Ajuntament farÓ constar en les ordenances municipals les exempcions i reduccions que s'acorden, aixÝ com les bases per accedir a les mateixes.

                 En relaciˇ amb aš˛, l'Ajuntament de L'Alc˙dia tindrÓ en compte els casos segŘents:

  

                a) L'Ajuntament es comprometrÓ a donar publicitat sobre les bonificacions i exempcions als possibles interessats (associacions, comerciants, professionals, etc...)

                 b) Els solĚlicitants de les bonificacions i exempcions hauran de dur el text en valenciÓ a l'Ajuntament de L'Alc˙dia per tal de garantir el seu assesorament lingŘÝstic.

                 c) El contribuent bonificat es comprometrÓ a mantenir el rŔtol amb carÓcter estable i permanent. Els contribuents beneficiaris es comprometran al compliment d'all˛ especificat en les bases que figuren en les ordenances fiscals, referent a bonificacions i exempcions

 

 ARTICLE 8.-

  

                En les bases de les convocat˛ries per a la provisiˇ de places a l'Ajuntament de l'Alc˙dia s'exigirÓ el coneixement oral i/o escrit del valenciÓ. El nivell haurÓ d'estar d'acord amb el lloc de treball a ocupar. En qualsevol cas, la titolaciˇ exigida serÓ la que expedeix i reconeix la Conselleria d'Educaciˇ i CiŔncia i estarÓ d'acord amb all˛ que disposa la LLei d'Us i Ensenyament del valenciÓ.

 

 ARTICLE 9.-

                  Tots el top˛nims del terme municipal de L'Alc˙dia tene com a forma oficial la valenciana que indique l'organisme oficial competent. L'Ajuntament exigirÓ el seu compliment.

 ARTICLE 10.-

 

                 Creaciˇ d'una oficina municipal de promociˇ de l'˙s del valenciÓ, els objectius de la qual seran els segŘents:

              
               
a) Promoure l'˙s del valenciÓ en els diferents Ómbits i actuacions municipals.

                 b) La programaciˇ i relitzaciˇ de campanyes municipals de sensibilitzaciˇ i promociˇ de l'˙s del valenciÓ i de normalitzaciˇ lingŘÝstica.

                  c) La realitzaciˇ d'activitats que fomenten l'˙s del valenciÓ en Ómbits especÝfics com en els esports, en el comerš, en la joventut, en el temps lliure, en les associacions cÝviques, etc.

                 d) Promoure l'aplicaciˇ del reglament municipal de normalitzaciˇ lingŘÝstica i coordinar la seua aplicaciˇ.

                 e) Dinamitzar i impulsar l'˙s del valenciÓ a l'interior de l'Ajuntament i aportar assessorament en els aspectes lingŘÝstics generals i de llenguatges especÝfics.

                  f) Organitzar cursos d'ensenyament de valenciÓ per al funcionariat, empleats i empleades p˙blics i poblaciˇ adulta no escolaritzada, en la seua llengua.

                  g) Donar un servei p˙blic d'assesorament legal i asdministratiu en assumptes de drets lingŘÝstics.

                 h) Proposar i realitzar totes les diligŔncies necessÓries perquŔ la presŔncia del valenciÓ al carrer siga mÚs visible que la del castellÓ, d'acord amb le predomini lingŘÝstic majoritari del nostre poble.

                  i) Tenir com a funciˇ bÓsica el compliment i deplegament d'aquest reglament.

                 j) Difondre per qualsevol mitjÓ i a totes les instÓncies el conjunt d'activitats i tasques en que s'ocupe perquŔ el ciutadÓ i la ciutadana puga accedir-hi.

                 k) Oferir un servei d'assesorament lingŘÝstic al p˙blic i empreses de la localitat.

  

ARTICLE 11.-

                  L'Ajuntament de L'Alc˙dia haurÓ de comptar amb la suficient consignaciˇ pressupostÓria per tal de fer realitat les tasques i els objectius propis de l'Oficina Municipal de Promociˇ d'˙s del valenciÓ i els del present reglament.

  

ARTICLE 12.-

                  L'Ajuntament haurÓ de demanar a les altres administracions p˙bliques, Diputaciˇ Provincial i Generalitat que tota la documentaciˇ que li siga tramesa estiga redactada en valenciÓ.

 ARTICLE 13.-

                 1) Els rŔtols, cartells i indicacions existents als immobles, dependŔncies i serveis municipals hauran d'estar escrits en valenciÓ.

                 2) Les inscripcions i retolacions que identifiquen bens de propietat municipal, com ara sˇn vehicles, maquinÓria, immobles o utillatge en general, s'hauran d'escriure en valenciÓ.

                 3) Els rŔtols de la via p˙blica destinats a donar informaciˇ als transeŘnts hauran de ser redactats en valenciÓ.

 ARTICLE 14.-

                  L'Ajuntament instarÓ els altres organismes que hagen de colĚlocar rŔtols o indicacions compresos dins del terme de L'Alc˙dia perque els facen en valenciÓ, aixÝ com a una major utilitzacio de la nostra llengua.

  ARTICLE 15.-

                  L'Ajuntament proporcionarÓ els mitjans humans i materials necessaris per al compliment d'all˛ establert en el present Reglament.

  

DISPOSICIONS FINALS

 DISPOSICIO PRIMERA

  

                Aquest reglament entrarÓ en vigor en data de publicaciˇ al BOP.

 

 DISPOSICIO SEGONA

 

                 L'Ajuntament de l'Alc˙dia, atÚs l'article 2, apartat m), del Decret 50/91, de 27 de marš, del Govern ValenciÓ, podrÓ establir convenis de colĚlaboraciˇ amb la Direcciˇ General de PolÝtica LingŘÝstica de la Conselleria d'Educaciˇ i CiŔncia, per tal d'aplicar i fer efectiu el present reglament.