REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 

                Tenint en compte que els municipis tenen reconeguda la potestat reglamentària i d'autoorganització en l'article 4.1.a) de la Llei 7/1.985, de 2 abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (d'ara endavant LRBRL), en desenvolupament del principi d'autonomia reconegut en l'article 140 de la Constitució, cal que l'Ajuntament de L'Alcúdia procedisca a l'aprovació d'un Reglament Orgànic que respecte la legislació de règim local vigent en el territori de la Comunitat Valenciana, a falta d'un desenvolupament normatiu per part de la Generalitat Valenciana en aquelles matèries no bàsiques, la qual ve reflectida en les següents normes :

 

 1ª. L'esmentada LRBRL.

 

2ª. El Text Refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel R.D.legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril (d'ara endavant TRRL).

 

3ª. El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel R.D. 2.568/1.986, de 28 de novembre (d'ara endavant ROF).

 

                Aquest Reglament Orgànic té com a finalitat adequar a les característiques i necessitats de l’Ajuntament el règim organitzatiu i de funcionament establert en la normativa esmentada, amb el necessari respecte a l'ordre jeràrquic que el fonament jurídic sisè de la sentència del Tribunal Constitucional 214/1.989, de 21 de desembre, ha imposat.

 

   Així doncs, s'acorda aprovar el següent REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA :

  TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

 

  Article 1.-

 

 

1. L'organització, funcionament i règim jurídic de l'Ajuntament de L'Alcúdia, es regirà per les disposicions del present Reglament Orgànic, que estarà sotmès a allò establert en la legislació bàsica de règim local i en la legislació que en matèria de règim local aprove la Generalitat. Tindrà caràcter de normativa supletòria la legislació estatal no bàsica, i la resta de l'ordenament jurídic espanyol.

 

2. Cas que la Generalitat legislara en matèria de règim local, l'esmentada normativa serà d'aplicació preferent, sense perjudici del necessari respecte a la legislació bàsica estatal continguda en la LRBRL i parcialment en el  TRRL, i a l'àmbit reservat a l'autonomia organitzativa municipal complementària.

 

 

   Article 2.-

 

El present Reglament podrà ser objecte de desenvolupament mitjançant disposicions i instruccions aprovades pel Ple, per la Comissió de Govern o per l'Alcaldia, segons el règim competencial establert. Si l'Alcalde/essa o la Comissió de Govern feren ús de les dites facultats, caldria donar compte al Ple en la següent sessió ordinària que se celebrés.

 

 Article 3.-

 

 

1. El Govern i l'Administració Municipal corresponen a l'Ajuntament, el qual està integrat per l'Alcalde/essa i els Regidors/res.

 

2. Són òrgans bàsics de l'organització municipal, l'Alcalde/essa, els Tinents d'Alcalde, els regidors/res delegats/ades, la Comissió de Govern i el Ple.

 

3. Són òrgans complementaris, les Comissions Informatives, les Especials i tots aquells òrgans d'estructura territorial i de participació veïnal que establisquen.

 

 

  

 CAPÍTOL I. DELS DRETS I DEURES DELS REGIDORS.

 

  Article 4.-

 

 Són drets i deures dels regidors/res els enumerats en el capítol V del Títol V de la LRBRL, i els establerts en el seu desenvolupament per la legislació estatal i autonòmica de règim local.

   Article 5.-

 

 

1. Els regidors/res tenen el dret d'obtenir de l'Alcalde i de la Comissió de Govern els antecedents, dades o informacions de les quals disposen els serveis municipals i que siguen necessàries per desenvolupar les seues funcions, en les condicions i circumstàncies previstes en els articles 14 a 16 del ROF.

 

2. La petició d'informació caldrà fer-la per escrit, dirigit a l'Alcaldia i presentat davant la Secretaria de la Corporació.

 

3. Aquest dret sols podrà ser limitat, totalment o parcial, en els casos següents:

 

a) si el coneixement o difusió dels documents o antecedents poguera vulnerar el dret constitucional a l'honor, la intimitat personal o familiar, i la pròpia imatge de tercers.

 

b) en tractar-se de matèries classificades com a secrets oficials, segons el que es preveu en la normativa específica.

 

c) en tractar-se d'assumptes de seguretat ciutadana, sempre que la publicitat poguera incidir-hi negativament.

 

d) en tractar-se de matèries protegides pel secret estadístic o afectades per la legislació en matèria d'accés a dades informatitzades.

 

e) quan es tracten d'antecedents incorporats a un procediment judicial penal,

mentre romanguen sota secret sumarial.

 

 

4. En el termini de 5 dies hàbils, l'Alcalde o la Comissió de Govern haurà de procedir a resoldre expressament la petició d'informació, en cas contrari s'entendrà que aquesta és positiva. La informació sol·licitada serà facilitada, segons les normes establertes en l'article 16 del ROF, directament al peticionari per un funcionari municipal encarregat.

 

5. No obstant el que es disposa en els apartats anteriors, els serveis administratius municipals estaran obligats a facilitar informació als regidors, sense que hagen d'acreditar prèviament que hi estan facultats, en els casos següents:

 

a). tractant-se de l'accés dels regidors/es amb delegacions o responsabilitats de gestió a l'informació pròpia d'aquestes.

 

b). quan es tracte de l'accés de qualsevol regidor/a a la informació i documentació corresponent als assumptes que hagen de ser tractats pels òrgans col·legiats de què formen part, així com a les resolucions o acords de qualsevol òrgan municipal.

 

c). quan es tracte de l'accés dels regidors/es a la informació i documentació municipal de lliure accés per al conjunt dels ciutadans/es.

 

Article 6.-

 

 

1. Sota la direcció i custòdia del Secretari General de l'Ajuntament, es constitueix el Registre d'Interessos de la Corporació.

 

2. Tots els Regidors/res estan obligats a formular-hi, abans de la presa de possessió o del seu cessament, declaració de béns i activitats segons allò previst en l'article 75.5 de la LRBRL.

 

3. Igualment, i mentre exercesquen el càrrec, caldrà que hi facen, en el termini d'un mes comptador des que es produisca aquesta, declaració de qualsevol variació que afecte els seus béns i activitats. 4. Els documents en què hauran de formular-se les declaracions esmentades seran els aprovats en aquest Reglament, els quals s'incorporen com a annex I.

 

Article 7.-

 

1. Els deures del regidors/res són els esmentats en la LRBRL i el ROF.

 

2. L'exigència de responsabilitats als membres de la Corporació s'adequarà a les previsions de l'article 22 del ROF i s'hi farà per acord del Ple Municipal.

 

3. Les absències del Terme municipal de duració superior a 8 dies hauran de ser comunicades per escrit a l'Alcalde/essa, concretantse, en la mesura del possible, la seua durada.

 

 

 CAPITOL II. DELS GRUPS POLITICS I LA JUNTA DE PORTAVEUS.

 

 Article 8.-

 

 

1. La regulació dels Grups Polítics Municipals s'adequarà al Capítol II del Títol I del ROF i a les previsions del present Reglament.

 

2. L'obtenció d'un Regidor/a per qualsevol dels Partits, Coalicions o Llistes Electorals que concórreguen en unes eleccions municipals, els donarà dret a formar un Grup Municipal, si s'escau, unipersonal.

 

3. No podran constituirse en cap cas, com a Grup separat, regidors pertanyents al mateix Partit Polític, Coalició o Llista Electoral presentada en les darreres eleccions municipals, o que formen part de formacions polítiques que no s'hagen enfrontat electoralment.

 

4. Els regidors/res que causen baixa en un Grup Polític, o que no s'hagen integrat en el Grup que corresponga a la llista per la qual hagueren estat elegits, constituiran o quedaran integrats automàticament en el Grup Mixt, que estarà presidit, a falta d'acord entre els seus integrants, per un dels seus membres, amb caràcter rotatori, segons acord de l'Alcaldia, respectant, en la mesura del possibleque, l'equilibri entre els seus components.

 

5. Les variacions dintre un Grup Polític, seran comunicades a l'Alcalde mitjançant escrit del Portaveu o del seu substitut, i faran l'efecte des d'aqueix moment.

 

6. Si com a conseqüència de la baixa d'un Regidor en un Grup Polític, aquest quedara sense representació en un òrgan col·legiat complementari, o s'alterara susbstancialment la proporcionalitat de la representació:

 

 

a) si la baixa serà coberta per un altre integrant de la mateixa llista electoral, pel Portaveu, es podrà nomenar un representant provisional, sense perjudici de la definitiva designació.

 

b) si la baixa s'hi produeix per l'eixida d'un regidor del seu Grup original i la seua inclusió en el Grup Mixt, aquest regidor quedarà inicialment i de forma automàtica exclòs d'aquests òrgans, sense perjudici que s'integre novament en aquests com a representant del seu nou Grup. El Grup en què ha causat baixa, nomenarà un nou representant en l'òrgan col·legiat pel procediment previst en l'apartat 5é. d'aquest article en el termini de 15 dies, en cas contrari quedarà vacant el seu lloc.

 

 

7. Els regidors que adquiresquen la seua condició amb posterioritat a la sessió constitutiva de la Corporació, hauran d'incorporarse al Grup format per les llistes en que hagen concorregut a les eleccions, mitjançant escrit, signat per l'interessat i pel respectiu Portaveu del Grup, presentat davant l'Alcaldia dintre del termini de 5 dies, comptador des del dia següent a la data d'adquisició de la seua condició de regidor. En cas de no pertànyer a cap Grup constituït, o de no sol·licitar la seua integració en l'esmentat termini, passaran automàticament a integrar o a formar el Grup Mixt.

 

 

8. Es produirà la separació forçosa d'un regidor/a del Grup Polític municipal en el qual estiga integrat, i per tant el seu pas al Grup Mixte, per acord del Ple, davant resolució ferma de l'órgan competent del respectiu Partit Polític, Agrupació o Coalició Electoral, comunicada formalment a l'Alcaldia, prèvia audiència de l'interessat per un termini mínim de 5 dies.

 

 

9. Atenent a les posibitats organitzatives municipals, l'Ajuntament facilitarà locals a cadascun dels Grups Polítics municipals, per a la realització de les seues funcions.

 

 

Article 9.-

 

 

1. La Junta de Portaveus estarà formada per l'Alcalde/essa i pels Portaveus, titulars o suplents, de cadascún dels Grups Municipals constituïts.

 

2. La seua funció serà tractar amb l'Alcaldia els assumptes que siguen d'interés per a la Corporació.

 

 3. Les reunions de la Junta estaran presidides per l'Alcalde/essa. La iniciativa per a la convocatòria serà, amb caràcter exclusiu, de l'Alcaldia.

 

4. La Junta prendrà decisions, per acord majoritari, que no tindran caràcter resolutiu, per al millor funcionament de la Corporació.

 

5. Les sessions de la Junta no seran transcrites a actes públiques, però podran formalitzarse per escrit, per acord majoritari dels seus membres, i remeses les decisions a altres òrgans de l'Administració municipal o a altres entitats públiques o persones físiques o jurídiques privades. Aquestes sessions no requereixen l'assistència del fedatari municipal, encara que podran acudir personal al servei de l'Ajuntament o particulars convidats per l'Alcaldia, que actuaran amb veu i sense vo