TITOL III. DE L'ORGANITZACIO MUNICIPAL .

 

 

    CAPITOL I. DEL MUNICIPI.

 

   Article 10.-

 

1. L'Ajuntament és l'òrgan de govern i administració del Municipi, amb caràcter de Corporació de Dret Públic.

 

2. Son òrgans necessaris de l'Ajuntament:

 

 a). l'Alcalde/essa.

 b). els Tinents d'Alcalde.

 c). el Ple.

 d). la Comissió de Govern.

3. Són òrgans complementaris del Municipi:

 

 a). els Regidors/res delegats/ades.

 b). els representants de l'Alcalde als barris.

 c). les Comissions Informatives .

 d). els Consells Sectorials.

 

 

 

CAPITOL II. DE L'ALCALDE.

 

 Article 11. -

 

 1. L'elecció i destitució de l'Alcalde/essa es regeix per allò que es disposa en la legislació electoral.

 

2. Les atribucions de l'Alcalde/essa són les fixades en l'article 21 de la LBRL, 24 del TRRL i 41 del ROF.

 

3. El règim de delegacions en regidors/es delegats/des i en la Comissió de Govern es regularà per allò que s'estableix en els articles 43 a 45 del ROF.

 

4. Les delegacions suposaran la facultat d'examinar i proposar resolucions, tot i que la potestat de resoldre quedarà en l'Alcalde.

 

 5. Les grans àrees de funcionament de l'Ajuntament, i que per tant poden ser objecte de delegacions de l'Alcaldia, seran determinades i modificades pel Ple, a proposta de l'Alcaldia.

 

 CAPITOL III. DEL PLE.

 

   Article 12.-

 

 

1. Corresponen al Ple les atribucions enumerades en els articles 22 de la LRBRL, 23 del TRRL i 50 del ROF.

 

2. El Ple pot delegar en la Comissió de Govern les seues atribucions amb l'exempció d'aquelles enunciades en l'article 23.2.b) de la LRBRL.

   

 CAPITOL IV. DE LA COMISSIO DE GOVERN.

 

 

Article 13. -

 

 1. La Comissió de Govern estarà integrada per l'Alcalde/essa i els regidors/res que estiguen designats, en un nombre que no excedesca la tercera part dels regidors de la Corporació.

 

2. Els membres de la Comissió de Govern cessaran en les seues funcions pels motius següents:

  a) renúncia presentada davant l'Alcalde/essa.

  b) pèrdua de la condició de Regidor/a.

  c) separació del càrrec per decisió de l'Alcalde/essa.

 

3. Corresponen a la Comissió de Govern, segons el que es prescriu en l'article 53 del ROF, les següents atribucions:

  a) l'assistència a l'Alcalde/essa en l'exercici de les seues funcions.

  b) les atribucions que, per acord específic, hi delegue el Ple de l'Ajuntament, segons allò establert en l'article 23.2 de la LRBRL, en relació amb l'article 51 del ROF.

 c) les atribucions que, per resolució específica, hi delegue l'Alcalde/essa, segons s'estableix en els articles 21.3 i 71 de la LRBRL, en relació amb l'article 43.1 del ROF.

d) les competències que té atribuïdes l'Ajuntament per la Disposició Addicional Tercera de la Llei 6/1.994, de 15 de novembre de la Generalitat, Reguladora de l'Activitat Urbanística (d'ara endavant LRAU), i que són les següents:

 

 d.1) sotmetre a informació pública els Plans, els Catàlegs de Béns y d'Espais Protegits, segons l'article 38.2.A) de la LRAU.

 d.2) suspendre l'atorgament de llicències i d'acords de programació, segons allò previst en l'article 57 de la LRAU.

 d.3) establir àrees de patrimoni públic de sòl, així com àrees sotmeses a tempteig i retracte, segons allò previst en l'article 99. 1 i 2 de la LRAU.

 d.4) col·laborar amb particulars per a l'elaboració de Programes, segons allò disposat en l'article 44 de la LRAU.

 d.5) elaborar, tramitar i aprovar projectes d'urbanització per a Actuacions Integrades previstes en l'article 53 de la LRAU.

  d.6) accedir a l'ocupació directa de terrenys per a reparcel·lar, necessaris per tal de desenvolupar infraestructures d'urbanització, segons allò previst en l'article 66.2.D. de la LRAU..

 d.7) aprovar transferències d'aprofitament, o denegarles, i acceptar la cessió gratuïta dels excesos d'aprofitament subjectiu, segons allò disposat en l'article 76.2 i 3 de la LRAU.

d.8) aprovació de les reserves d'aprofitament, previstes en l'article 77 de la LRAU.

d.9) transmetre excedents d'aprofitament i acceptar ofertes de venda de terrenys urbans, segons allò disposat en l'article 78.1 de la LRAU.

d.10) expedir Cèdules de Garantia Urbanística, segons el procediment previs

t en l'article 84 de la LRAU.

d.11) dictar ordres individuals d'execució, segons es disposa en l'article 85 de la LRAU.

d.12) exigir certificats actualitzats de les inspeccions periòdiques de construccions i ordenar l'execució d'ofici, atenent a les previsions de l'article 87 de la LRAU.

d.13) actuar en les situacions de ruïna previstes en l'article 90 de la LRAU.  d.14) emetre ordres d'execució, informar ordres respecte d'edificis catalogats i actuar en cas d'incompliment, segons prescriu l'article 92 de la LRAU.

  

 CAPITOL V. DELS TINENTS DE L'ALCALDIA

  

 

Article 14. -

 

Els Tinents de l'Alcaldia seran lliuremente nomenats i separats per l'Alcalde/essa entre els membres de la Comissió de Govern.   

 

 CAPITOL V. DELS ORGANS COMPLEMENTARIS.

 

 

Article 15.-

 

 El règim d'adquisició, pèrdua i atribucions dels Regidors/res delegats/des es regeix per les previsions de l'article 120 i següents del ROF.

 

Article 16.-

 

1. Segons el que es disposa en l'article 20.3 de la LRBRL, es formaran com a òrgans complementaris del Ple, i sempre que hom ho sol·licite de la Comissió de Govern i de l'Alcalde/essa, les Comissions Informatives, amb la quantitat de membres, denominació, composició i atribucions que acorde el Ple per majoria simple.

 

2. Hi podran ser Permanents o Especials, i estaran presidides per l'Alcalde/essa o membre de la Comissió en què delegue a proposta d'aquesta.

 

3. Com a Secretari de les Comissions actuarà el de la Corporació o el funcionari en què delegue.

 

 

Article 17.-

 

1. El nombre de Comissions Informatives Permanents coincidirà amb el de les grans àrees de l'organització municipal determinades pel Ple.

 

2. Integraran cadascuna de les Comissions esmentades, el nombre de regidors que determine el Ple, d'acord amb els criteris següents:

 

a) la determinació del nombre de components de cada Grup Polític, que hagen d'integrarse en les respectives Comissions, s'efectuarà segons criteris de proporcionalitat, tot garantint la representació de tots els Grups constituïts.

 

b) tots el Grups Polítics, inclòs el mixt, tindran representació en totes les Comissions Informatives.

 

3. Per imperatiu de l'article 116 de la LRBRL hom constitueix la Comissió Especial de Comptes, que actuarà habitualment com a Comissió Informativa de l'àrea econòmica.

 

 

Article 18.-

 

1. Les Comissions Informatives Especials seran creades pel Ple, per majoria absoluta, a proposta de l'Alcalde/essa o de la quarta part dels Regidors/es.

 

2. Aquestes Comissions Especials podran ser de col·laboració amb altres Administracions Públiques o d'investigació, i es regiran per les normes que es determinen en l'acord de creació.