TITOL IV. DEL FUNCIONAMENT DE ORGANS MUNICIPALS.

 

 

    CAPITOL I. DELS ORGANS NECESSARIS.

 

 

 Article 19.-

 

El funcionament dels òrgans necessaris serà el previst en el capítol I del Títol III del ROF.

     

CAPITOL II. DELS ORGANS COMPLEMENTARIS.

 

Article 20.-

 

El funcionament dels òrgans complementaris es regirà per allò que preveu el capítol II del Títol IV del ROF.

 

 

 Article 21.-

 

En cas que l'Alcalde/essa haja delegat la Presidència d'una Comissió Informativa o d'un Consell Sectorial creat per l'Ajuntament, en un altre membre, podrà igualment acudirne a les sessions i assumir la Presidència, i formar part de la Comissió i/o Consell amb veu i vot, tot respectanthi el còmput total de vots asignats a cada Grup Polític.

 

 CAPITOL III. DEL REGIM DE LES ACTES.

 

 

   Article 22.-

 

1. Hi haurà un llibre d'actes de les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, així com de resolucions de l'Alcalde/essa o dels regidors/es delegats/des, segons l'article 109 i següents, i concordants, del ROF.

 

2. Podran utilitzarse mitjants mecànics per a la transcripció de les actes de les sessions dels òrgans col·legiats i de les resolucions d'acord amb les normes següents:

 

a) les actes i resolucions estaran formades per fulls mòbils en paper segellat de l'Estat o de la Comunitat Autònoma.

 

b) el paper adquirit per a cada Llibre serà diligenciat pel Secretari i signat en cada full per l'Alcalde/essa, numerantse des del número 1, independentment del número del full.

 

c) una vegada transcrits els acords de cada sessió o resolucions al llibre, tot i salvant les hipotètiques errades mitjançant diligència del Secretari, aquest en tancarà cada volum fent constar les actes que hi comprén.

 

3. De cada sessió de les Comissions Informatives i dels Consells Sectorials, s'estendrà acta amb els requisits mínims establerts per a les actes del Ple i Comissió de Govern. Aquestes actes, amb numeració correlativa, seran arxivades, garantintse pel Secretari l'autenticitat i conservació d'aquestes.