TITOL V. DEL PROCEDIMENT I REGIM JURIDIC.

 

     CAPITOL I. DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.

 

 

Article 23.-

 

 El procediment administratiu de l'Ajuntament es regirà per les previsions legals establertes en la Llei 30/1.992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú (endavant LPC), en la normativa de règim local i en la resta de normativa estatal i autonòmica en la matèria.

 

 

 Article 24.-

 

 1. L'Ajuntament tindrà un únic Registre General en el qual hom farà constar tots els documents que hi tinguen entrada o eixida, amb les condicions i característiques establertes en la Secció 2ª del Capítol Primer del ROF.

 

2. Aquest Registre estarà obert tots els dies hàbils, en l'horari de treball que establesca l'Alcaldia.

 

3. L'Ajuntament podrà crear, per resolució de l'Alcalde/essa o Regidor/a delegat/da, altres registres complementaris.

 

Article 25.-

 

1. S'estableix el telefax com a eina per a la presentació de tot tipus de sol·licituds, instàncies i recursos, així com per a la pràctica de notificacions i comunicacions en matèria d'expedients de competència municipal. Els documents remesos per aquest mitjà a l'Ajuntament seran inscrits de forma immediata en el seu Registre General.

 

2. La data de remissió de documents a l'Ajuntament,(o per l'Ajuntament a tercers), a tots els efectes administratius, serà la de recepció del corresponent document pel telefax municipal o pel del tercer interessat.

 

3. L'Ajuntament podrà remetre per telefax comunicacions i practicar notificacions d'actes municipals, en les circumstàncies següents:

 

a) quan l'interessat/da haja fet constar el seu número de telefax en algun document presentat davant l'Ajuntament dintre l'expedient de referència.

 

b) quan, tot i no haverse fet constar expressament, per part del tercer interessat l'esmentat número de telefax, el funcionari/a responsable estime que per circumstàncies d'interés públic o de benefici per al propi interessat, convé l'esmentat sistema de comunicació, sempre que s'acredite que aquest té al seu abast l'equip adequat per a la recepció de la transmissió.

 

 4. L'enviament als tercers interessats de les comunicacions o notificacions per telefax s'acreditarà mitjançant el resguard de transmissió correcta.

 

5. Segons el que s'estableix en l'article 45 de la LPC, l'Ajuntament podrà relacionarse amb particulars i Administracions emprant qualsevol mitjà tècnic que permeta tenir evidència de la remissió i recepció en condicions vàlides per a la tramitació administrativa de documents i informació.

 

 Article 26.-

 

1. En desenvolupament de la previsió de la Disposició Addicional tercera de la LPC, l'Ajuntament procedeix, mitjançant reglament, a l'adaptació a l'àmbit municipal dels procediments administratius assenyalats en l'annex II del present Reglament, indicant, en cada cas, el sentit estimatori o desestimatori dels terminis de silenci administratiu.

 

2. Aquest reglament d'adaptació podrà ser modificatpel Ple de l'Ajuntament, mitjançant el procediment previst en la legislació de règim local, sense necessitat de modificat el present Reglament Orgànic.

 

 

Article 27.-

 

Les causes d'abstenció i recusació dels membres de la Corporació i del personal al seu servei són les establertes en la LPC i en els articles 180 i següents del ROF.