TITOL VI. DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

  CAPITOL I. DE LES DISPOSICIONS GENERALS.

  

 

Article 28.-

 

L'objecte d'aquest títol és la regulació de les normes pel que fa als mitjans, formes i procediments d'informació i participació de les entitats ciutadanes i dels veïns/es en la gestió municipal, així com l'organització i funcionament dels òrgans existents als barris perifèrics, d'acord amb el que s'estableix en els articles 1,4.1a); 18,24 i 69 de la LRBRL i amb el present Reglament Orgànic de la Corporació.

 

 

Article 29.

 

L'Ajuntament de l'Alcúdia, mitjançant aquesta regulació de la participació ciutadana, pretén els objectius següents , amb el caràcter de principis bàsics:

 

Facilitar la més ampla informació sobre les seues activitats, obres i serveis.

Facilitar i promoure la participació dels veïns/es i de les entitats en la gestió municipal, pel que fa a les facultats de decisió corresponents als òrgans municipals representatius.

Fer efectius els drets dels veïns/es a què fa referència l'article 18 de la LRBRL.

Fomentar la vida associativa al Municipi.

Apropar la gestió municipal als veïns/es.

  

CAPITOL II. DE LA INFORMACIO MUNICIPAL.

 

 

Article 30.-

 

L'Ajuntament informarà a la població de la seua gestió utilitzant els mitjans de comunicació social i mitjançant l'edició de publicacions, fullets i bans; la col·locació de cartells, tanques publicitàries, projeccions de vídeos, taulers d'anuncis i fulls informatius; l'organització d'actes informatius i qualsevol altre mitjà que hom considere escaient en funció de les disponibilitats pressupostàries. També podrà recollir l'opinió dels veïns/es i entitats mitjançant campanyes d'informació, debats, assemblees, reunions, consultes, enquestes i sondejos d'opinió.

 

Article 31.-

 

1. L'Ajuntament facilitara el màxim d'informació, el registre d'instàncies, les iniciatives, les reclamacions i les queixes, mitjançant les funcions següents:

 a) Canalitzar tota l'activitat relacionada amb la publicitat i difusió dels afers municipals, així com la resta de la informació que l'Ajuntament proporcione, d'acord amb allò disposat en l'article 69.1 de la LRBRL.

 b) L'obtenció de còpies i certificacions d'acords municipals o d'antecedents d'aquests, així com la consulta d'arxius i registre, amb les limitacions establertes en l'article 70.3 de la LRBRL, i en l'article 5.3 d'aquest Reglament.

 c) Informació al públic referent a les finalitats, competències i funcionament dels diferents òrgans i serveis que depenen de l'Ajuntament, indicació sobre la localització de dependències i horaris de treball, fullets sobre activitats, obres i serveis organitzats per l'Ajuntament i qualsevol altre mitjà escaient, segons les disponibilitats pressupostàries.

 d) Recepció de les iniciatives i propostes dels ciutadans/es, que condueixen a la millora de l'estructura, funcionament i personal dels serveis municipals, així com tramitar les queixes a què puguen donar lloc les tardances i desatencions.

 

Article 32.-

 

1. Qualsevol ciutadà, bé individualment o bé pel mitjà d'alguna associació, podrà sol·licitar de l'Ajuntament informació o documentació sobre la gestió municipal, dins els límits establerts per l'article 70.3 de la LRBRL, i en l'article 5.3 d'aquest Reglament.

 

2. Les sol·licituds que dirigesquen els veïns/es a qualsevol òrgan de l'Ajuntament, demanant aclariments o actuacions municipals, caldrà trametreles per escrit i seran contestades en els terminis prevists per la legislació sobre procediment administratiu.

  

Article 33.-

 

Els interessats/des en un expedient, tindran dret a conéixer, en qualsevol moment, l'estat de la seua tramitació, tot demanantne l'oportuna informació de les oficines corresponents.

 

Article 34.-

 

En aquells temes d'especial trascendència, els terminis oficials d'informació pública establerts en la legislació vigent podran ser ampliats i complementats amb altres mitjans o procediments d'informació i difusió.

 

Article 35.-

 

Les sessions del Ple són públiques, llevat dels casos prevists en l'article 70.1, de la LRBRL. Hom hi facilitarà l'assistència de tot el públic interessat a conéixer el desenvolupament de les sessions. Igualment els interessats/des i els representants dels mitjans de comunicació social tindran accés preferent a les sessions del Ple i rebran les màximes facilitats per al compliment del seu treball, prèvia comunicació a l'Alcaldia.

Article 36.-

 

1. No són públiques les sessions del òrgans complementaris, i en concret de la Comissió de Govern, de les Comissions Informatives, i dels Consells Sectorials; no obstant això, la Presidència d'aquests órgans podrà convocar, als efectes d'escoltar el seu parer o rebre el seu informe respecte d'un tema concret, als particulars interessats i als representants de les associacions o entitats registrades davant l'Ajuntament, que abandonaran la sessió de l'órgan una vegada exposades les qüestions pertinents.

 

2. L'assistència prevista en l'apartat anterior, ho serà en els termes prevists per la legislació i les reglamentacions o acords plenaris pels quals s'hi regesquen.

 

Article 37.-

 

1. Les convocatòries i ordres del dia de les sessions del Ple es transmetran als diferents òrgans municipals, als mitjans de comunicació social de la localitat i hom les publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

 

2. Sense perjudici del que disposa l'article 70.2 de la LRBRL, l'Ajuntament donarà publicitat resumida del contingut de les sessions plenàries i de tots els acords del Ple i de la Comissió de Govern, així com de les Resolucions de l'Alcalde/essa i de les que per delegació seua dicten els Regidors/es Delegats/des. Amb aquest objectiu s'empraran els següents mitjans:

 a) Edició d'un butlletí d'informació municipal.

 b) Exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

 c) Publicació en els mitjans de comunicació social de l'àmbit municipal.

 d) Qualsevol altre mitjà de divulgació que faça possible l'informació dels actes i acords.

 

 CAPITOL III. DE LES ENTITATS CIUTADANES I DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS.

  

Article 38.-

 

 1. D'acord amb els recursos pressupostaris, l'Ajuntament subvencionarà econòmicament les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns.

 2. El Pressupost Municipal inclourà anualment una partida amb destinació a aquesta finalitat.

 

 

Article 39.-

 

Les associacions a què fa esment el darrer article, podran accedir a l'ús dels mitjans públics municipals, especialment dels locals i dels mitjans de comunicació, amb les limitacions que impose la coincidència d'ús per part de diverses associacions o per l'Ajuntament mateix.

  

Article 40.-

 

  1. Els drets reconeguts a les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns en l'article 72 de la LRBRL, sols podran exercirse per aquelles que hi siguen inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

  2. Aquest Registre té com a objectiu fer conéixer a l'Ajuntament el nombre d'entitats que hi ha al Municipi, els fins i representativitat d'aquestes, als efectes de fer possible una correcta política municipal de foment de l'associacionisme veïnal. Ås, per tant, independent del Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, en el qual cal que n'hi estiguen també inscrites.

  3. Podran obtenir la inscripció en el Registre Municipal d'Associacions, totes aquelles l'interés de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del Municipi i que no tinguen l'objectiu del lucre.

 

 

Article 41.-

  1. La sol·licitud d'inscripció caldrà presentarla a les oficines de l'Ajuntament. i estarà a càrrec de la Secretaria de la Corporació.

  2. Les seues dades seran públiques, sense perjudici de la protecció de dades prevista en la legislació específica. Les inscripcions s'hi faran a petició de les associacions interessades, que hauran d'aportar els següents documents:

 a) Escrit de sol·licitud, signat pel President/a de l'entitat, adjuntant còpia certificada pel seu Secretari/a, on conste l'acord de l'Assemblea de socis o Junta Directiva si s'escau.

 b) Certificat de la seua constitució legal, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent.

 c) Relació dels membres que composen la Junta Directiva, domicili social de l'entitat i informació sobre el nombre d'associats, pressupost i patrimoni.

 d) Estatuts i Reglament, si s'escau, de l'entitat, on consten els seus objectius i finalitats.

 e) Designació dels representants de l'entitat, amb les seues dades personals i declaració responsable que van a participar com a membres dels òrgans municipals de participació veïnal.

 

Article 42.-

 

1. La inscripció serà acordada pel Ple de la Corporació, a proposta de l'Alcaldia o de la Regidoria delegada de Participació Ciutadana.

 

2. En el termini de 30 dies des de la sol·licitud de la inscripció, i llevat que aquest haguera d'interrompre's per necessitat d'aportar documentació no inclosa inicialment, l'Ajuntament notificarà a l'Associació el seu número d'inscripció i des d'aleshores, hom la considerarà donada d'alta a tots els efectes.

 L'incompliment d'aquestes obligacions i requisits, serà motiu perquè l'Ajuntament puga donar de baixa l'associació en el Registre.

 

3. Qualsevol modificació dels requisits assenyalats en l'article 40.2 d'aquest Reglament, caldrà notificarla a l'Ajuntament en el termini màxim de 30 dies.

 

Article 43.-

 

L'existència d'aquest Registre està vinculada a l'aplicació i desenvolupament de les normes establertes en l'article 72 de la LRBRL, que estableix que les associacions podran ser declarades d'utilitat pública municipal.

 

 

 

   CAPITOL IV. DEL CONSELL MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS. 

 

Article 44.-

 

El "Consell Municipal d'Associacions", és un òrgan consultiudeliberant, de discussió i debat, on hom exposarà, per a informació, coneixement i control, els grans temes de la política general de la Corporació i en concret tots aquells temes d'especial relleu que afecten les competències municipals.

 

Article 45.-

 

 Estarà composat per:

   L'Alcalde/essa o regidor/a en què delegue, que el presidirà.

  Tres Regidors/es, elegits pel Ple segons la regla d'Hont.

  Els representants de quatre associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats que sol·liciten formarne part, designades pel Ple de l'Ajuntament.

 

Article 46.-

 

El "Consell Municipal d'Associacions" emetrà informe quan ho sol·licite l'Alcalde/essa o el Ple de la Corporació, al voltant d'aquells temes que aquests òrgans consideren adients.

 

Article 47.-

 

El "Consell Municipal d'Associacions" funcionarà amb un Reglament intern que aprovarà la Corporació a proposta de l'esmentat Consell.

 

Article 48.-

 

 Els membres del "Consell Municipal d'Associacions" tindran dret a consultar els arxius i registres, amb les limitacions establertes en l'article 70.3 de la LRBRL. La limitació o denegació d'aquest dret, caldrà verificarla mitjançant resolució motivada, a què hom podrà interposar els recursos pertinents.

    

 

   CAPITOL V. DELS CONSELLS SECTORIALS.

 

 Article 49.-

 

1. En cadascun dels sectors o àrees de l'activitat municipal, podran constituirse, per acord del Ple de la Corporació, Consells Sectorials.

 

2. Els Consells Sectorials són òrgans de participació, informació i proposta de la gestió municipal referida als diferents sectors d'actuació en què l'Ajuntament té competències.

 

3. Hom podrà constituir Consells Sectorials d'Educació, Joventut, Cultura, Esports, Urbanisme, Serveis Socials, Festes, Consum, Turisme i Medi Ambient i qualssevol altres que estime adients.

 

Article 50.-

 

La composició de cadascun dels Consells Sectorials, així com les normes generals sobre funcionament, seran acordades i aprovades pel Ple de la Corporació Municipal, mitjançant el propi Reglament de creació i, si s'escau, els Reglaments de Règim Interior.

 

Article 51.-

 

Una vegada constituït el Consell Rector, o òrgan assimilat, de cada Consell Sectorial per acord del Ple de la Corporació, i a proposta de l'òrgan de govern del propi Consell, se'l dotarà d'un Reglament de règim interior.

  

Article 52.-

 

Són funcions dels Consells Sectorials, entre altres que podran establirse pels Reglaments propis que els regulen :

 

a) Presentar iniciatives, suggeriments, propostes o queixes a l'Ajuntament perquè siguen discutides en les Comissions Informatives Municipals corresponents.

 

b) Discutir la part que puga afectarlos del Pressupost del departament corresponent i ferne propostes.

 

c) Participar en els patronats, societats, etc. que els corresponga.

 

d) Ser informats de les decisions que puguen prendre's per les Comissions Informatives i, si s'escau, de les adoptades per l'Alcaldia, la Comissió de Govern i el Ple respecte dels temes d'interés per a ells.

       

CAPITOL VI. DE LA INICIATIVA CIUTADANA.

 

Article 53.-

 

La iniciativa ciutadana és la forma de participació per què els ciutadans sol·liciten l'Ajuntament que porte a terme una determinada activitat de competència i interés públic municipal, a la qual hi aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.

  

Article 54.-

 

L'Ajuntament, haurà de destinar cada any, en el Pressupost municipal, una partida per tal d'encarar les activitats que s'hi realitzen per iniciativa ciutadana.

 

Article 55.-

  1. Correspondrà a la Comissió de Govern, pronunciarse sobre les iniciatives ciutadanes que es plantegen. En cap cas, es realitzaran per iniciativa ciutadana, actuacions incloses dintre el Programa d'actuació vigent.

 

2. La decisió serà discrecional i tindrà en compte principalment l'interés públic a què van dirigides les aportacions que hi facen els ciutadans.

  

Article 56.-

  1. Qualsevol persona, mitjançant entitats o associacions, podrà plantejar una iniciativa.

 

 2. En rebre la iniciativa, l'Ajuntament la sotmetrà a informació pública durant el termini d'un mes, si així ho considera la Comissió Municipal de Govern, llevat del cas que, per raons d'urgència, siga aconsellable un termini menor.

 

3. Caldrà que l'Ajuntament resolga en el termini d'un mes, comptador des del dia següent a la fi del termini d'exposició pública, llevat del cas que la resolució haja estat presa de forma immediata per l'òrgan municipal competent.

 

 CAPITOL VII. DE LA CONSULTA POPULAR.

 

 

 Article 57.-

 

 L'Ajuntament, d'acord amb el que es preveu previst en l'article 71 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, podrà sotmetre a consulta popular, els assumptes de competència pròpia municipal i de caràcter local que no tinguen especial relleu per a la Hisenda Local.

  

Article 58.-

 

 La consulta popular, en qualsevol cas, tindrà en compte :

  a) El dret de qualsevol ciutadà/ana censat/da d'ésser oït/da i consultat/da.

 b) El dret dels ciutadans/nes a que, en consulta, s'expressen les diferents solucions alternatives amb la major informació escrita i gràfica possible.

  

Article 59.-

 

1. Correspon a l'Ajuntament, la realització dels tràmits escaients per a la realització de consultes populars sobre matèries de la seua competència.

 

2. També podran demanar la realització d'una consulta popular prèvia a la resolució d'acords, els interessats/des, per mitjà d'una iniciativa ciutadana o petició col·lectiva d'un mínim de signatures de veïns no inferior al 10% del Cens Electoral del Municipi.

 

3. Pel que fa al que no es preveu en aquest capítol, hom estarà sota les disposicions de la Legislació Estatal o de la Comunitat Valenciana, en especial les de la Llei Orgànica 2/1980, del 18 de gener, Reguladora de les diverses modalitats de referèndum.

   

CAPITOL VIII. DE LA PARTICIPACIO EN ELS ORGANS MUNICIPALS DE GOVERN

 

Article 60.-

 

1. Les entitats ciutadanes a invitació de les Presidències respectives poden intervenir, amb dret a veu, en les Comissions Informatives, quan en l'ordre del dia hi hagen assumptes que afecten aquests col·lectius. Caldrà, però, que ho sol·liciten prèviament de la Presidència, tot indicantne la representació del col·lectiu que hi intervindrà.

 

2. Les entitats ciutadanes també podran intervindre, amb dret a veu, en la Comissió de Govern, quan en l'ordre del dia hi hagen assumptes que afecten aquests col·lectius. Caldrà, però, que ho sol·liciten prèviament de l'AlcaldiaPresidència, tot indicantne la representació del col·lectiu que hi intervindrà.

 Aquestes intervencions hauran de produirse abans d'iniciarse la sessió, o en un recés d'aquesta.

 

3. En acabar la sessió del Ple, l'Alcalde/essa podrà establir un torn de precs i qüestions per al públic assistent sobre temes concrets d'interés municipal. Correspon a l'Alcalde/essa d'ordenar i tancar aquest torn.

 

  

 CAPITOL IX. DELS ORGANS MUNICIPALS ALS BARRIS PERIFERICS.

 

Article 61.-

 

1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 20 del TRRL i 122 del ROF, als nuclis de població i barriades que estiguen separades del nucli urbà, hom hi podrà establirhi òrgans desconcentrats de govern i administració, amb competències delegades per l'Ajuntament per a facilitar la participació dels veïns en la gestió municipal i apropar l'Administració a eixes zones de la ciutat.

 

2. Hi disposaran d'un òrgan unipersonal executiu, l'Alcalde/essa de Barri, designat per l'Alcalde de l'Ajuntament.

 

 

 SECCIO I. DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 62.-

  1. Les Alcaldies de Barri són òrgans politicoadministratius de gestió, que depenen de l'Alcaldia de l'Ajuntament, la missió dels quals és facilitar la participació de veïns/es i entitats en els assumptes municipals, apropar l'administració i ser un mitjà per a l'expressió dels interessos particulars de la població del barri.

  2. Les Alcaldies de Barri no tenen personalitat jurídica pròpia.

 

 

Article 63.-

 

L'activitat de les Alcaldies de Barri, estarà basada en els següents principis fonamentals, els quals s'aplicaran com a criteris reguladors de la seua actuació:

 a) Apropar la gestió municipal als veïns.

 b) Mantenir la comunicació, coordinació i coherència amb els òrgans i serveis centrals de l'Ajuntament.

 c) Facilitar la màxima participació dels veïns, col·lectius i entitats en les seues activitats.

 d) Difondre la màxima informació i publicitat possible sobre les seues activitats i acords.

 e) Vetlar perquè s'hi facen efectius els drets i deures dels veïns que reconeix la legislació local vigent.

 f) Promoure la vida associativa al barri.

 g) Sotmetre's de forma plena a la llei i el dret, en especial a la legislació local i els acords municipals.

  

Article 64.

 

Hi haurà Alcaldia de Barri, sense perjudici d'altres on es puguen crear per l'Alcalde/essa de l'Ajuntament, als següents nuclis de població del terme municipal:

   Montortal

  Les Comes

 

Article 65.-

 

Les Alcaldies de Barri, exerciran les funcions i prestaran els serveis que l'Alcalde/essa i el Ple de l'Ajuntament els hi deleguen, dintre les competències establertes per la vigent legislació de règim local.

 

 SECCIO II. DE L'ORGANITZACIO DEL BARRI.

 

 Article 66.-

 

1. L'òrgan bàsic i únic de les Alcaldies de Barri és l'Alcalde/essa de Barri

 

2. Els òrgans complementaris de l'Alcaldia de Barri, són les Comissions de Treball i altres òrgans de participació veïnal, que l'Alcalde/essa de l'Ajuntament pogués crear a petició de l'Alcaldia de Barri.

    

 SECCIO III. DELS ALCALDES DE BARRI.

 

Article 67.

 

L'Alcalde de Barri i el seu substitut, seran nomenats per l'Alcalde del municipi. L'esmentat Alcalde/essa de Barri, representa l'Alcalde/essa del municipi com a delegat personal seu.

  

Article 68.

 

Correspondran a l'Alcalde/essa de Barri les següents atribucions:

 a) Representar l'Ajuntament al barri i especialment l'Alcalde/essa del municipi com a delegat personal seu.

 b) Vetlar per la comunicació i relació amb les entitats ciutadanes que hi existeixen al barri, especialment les inscrites al Registre Municipal d'Associacions.

 c) Exercir totes les funcions de gestió i representació que li delegue l'Alcalde/essa.

  

Article 69.-

 

 

1. El període de manament de l'Alcalde/essa de Barri coincidirà amb l'establert per a la Corporació Municipal.

 

2. En els suposats de dimissió, cessament, vacant, òbit o renúncia al càrrec de l'Alcalde/essa de Barri, així com en els casos d'absència prolongada o malaltia, entrarà en funcions el substitut, el qual exercirà el càrrec mentre continue la situació esmentada..

 

 Article 70.-

 

L'Alcalde/essa del municipi podrà cessar els Alcaldes de Barri, quan la seua gestió resulte greument perjudicial als interessos municipals o incomplisca les obligacions legals, o quan perda la seua confiança.

    

 SECCIO IV. DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE VEINS/ES DE BARRI.

  

Article 71.-

 

1. L'Assemblea General de Veïns/es del barri és un òrgan consultiu i deliberant, de discussió i debat, on s'exposaran per a informe, coneixement i control, els grans temes de la política general de l'Ajuntament en les matèries d'organització, funcionament, econòmiquespressupostàries, inversions i en general tots els temes d'especial relleu que afecten el barri.

 

2. Hi estarà composada per l'Alcalde/essa de l'Ajuntament, l'Alcalde/essa de Barri, un representant de cadascuna de les entitats inscrites al Registre Municipal d'Associacions que operen al barri i els ciutadans/es que visquen al barri i vulguen assistirhi.

 

3. Hi farà les funcions de secretari, el Secretari de la Corporació Municipal o un funcionari en qui delegue.

 

 Article 72.-

 

Podran assistir a les reunions de l'Assemblea funcionaris o empleats i tècnics especialistes de l'Ajuntament per a informar sobre els assumptes que vagen a ser l'objecte del debat.

 

Article 73.-

 

1. L'Assemblea de Veïns/es cel·lebrarà sessió ordinària cada any i amb caràcter extraordinari sempre que calga, a iniciativa de l'Alcalde/essa del municipi o del barri.

 

2. Els acords de l'Assemblea es traslladaran en forma de proposta a les Comissions Informatives o als òrgans decisoris perquè prenguen, si s'escau, les decisions que pertoquen. També es traslladaran a l'Alcalde del municipi per al seu coneixement i efectes.

   

 SECCIO V. DE LES RELACIONS INTERORGANIQUES.

 

Article 74.-

 

Les Alcaldies de Barri, hauran de comptar necessariament, per tal de realitzar les seues activitats, amb els departaments municipals competents en la matèria.

   

 

                 DISPOSICIO DEROGATORIA

 

  PRIMERA. Des de la data d'entrada en vigor del present Reglament es derogaran les disposicions compreses en Ordenances i Reglaments municipals que se li oposen.

 

També quedaran sense efecte els acords municipals que resulten incompatibles amb el que es disposa en aquest Reglament.

 

 

SEGONA. A l'entrada en vigor d'aqueste Reglament romandran amb vigència, sense perjudici de les necessàries adaptacions, els següents Reglaments reguladors del Consells Sectorials municipals :

 

Reglament del Consell Municipal del Consell Municipal d'Esports, publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província amb data 231190.

 

Reglament del Consell Municipal de Benestar Social, publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província amb data 240595.

 

Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient, publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província amb data 121295.

 

Reglament del Consell Agrari Municipal, publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província amb data 250796.

 

 

TERCERA. A l'entrada en vigor d'aquest Reglament quedaran vigents, sense perjudici de les necessàries adaptacions, tots els Reglaments i Ordenances vigents en aquest moment en l'Ajuntament, i en especial els següents :

 

L'Ordenança administrativa reguladora de la Venda No Sedentària, publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província amb data 280294.

 

L'Ordenança administrativa reguladora de la Protecció contra la Contaminació Acústica (prevenció contra sorolls i vibracions), publicada íntegrament en el

Butlletí Oficial de la Província amb data 130594.

 

El Reglament per a la Normalització Lingüística de l'Ajuntament de L'Alcúdia, publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província amb data 260595.

 

L'Ordenança administrativa reguladora del Servei Municipal de l'Aigua Potable, publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província amb data 300594.

 

Les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de L'Alcúdia, i del planejament de desenvolupament aprovat per l'Ajuntament.  Així també, roman l'acord pres pel Ple de l'Ajuntament, amb data 170392, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província en data 130592, sobre creació del Registre Municipal d'Associacions.      B DISPOSICIO FINAL.

 

Aquest Reglament entrarà en vigor 16 dies després de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que es preveu en l'article 70.2 de la LRBRL. 

   

                 ANNEX I

 

 DECLARACIO DE BENS I ACTIVITATS

  

A). DECLARACIO DE BENS PATRIMONIALS DE MEMBRE DE LA CORPORACIO.

 

 PRESA DE POSESSIO :

 

VARIACIONS :

 

 CESSAMENT :

 

 1. DADES PERSONALS (Nom, cognoms i N.I.F.). :

  

 2. BENS I DRETS :

               

a). Béns immobles de caràcter urbà (cal especificar el tipus, la superfície, el carrer i número o situació, el municipi, i la província) :

               

b). Béns immobles de caràcter rústic (cal especificar la superfície i situació) :

    

c). Béns i drets afectats a activitats lligades a l'Impost d'Activitats Econòmiques (comercials, industrials, artístiques, agrícoles o ramaderes) :

         

d). Dipòsits en compte corrent, a la vista, d'estalvi, a termini, o a

               

e). Assegurances de vida :

  

f). Participacions en capital socials d'entitats jurídiques :

     

g). Títols de Deute Públic, obligacions, Bons i equivalents :

    

h). Participacions en capital social de Societats i Fons d'inversió mobiliaria :

   

i). Automòbils, embarcacions, joies, i obres d'art, amb valor superior a les 500.000 pessetes :

   

 j). Drets de propietat industrial i intelectual :

    

 k). Altres béns mobles o immobles :

      

 

3. OBSERVACIONS :

          

 Es declaració que formule per tal d'acomplir l'article 75 de la Llei 7/1.985. de 2 d'abril.

 

  L'Alcúdia, ..... de ......... de ......

 

   Signatura :

 

 

 

B). DECLARACIO DE CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT I D'ACTIVITATS COM A MEMBRE DE LA CORPORACIO.

 

 

PRESA DE POSESSIO :

 

 VARIACIONS :

 

 CESSAMENT :

 

 1. DADES PERSONALS (Nom, cognoms i N.I.F.). :

    

2. CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT :

 a). Exercici professional (cal assenyalar les causes) com advocat o procurador que implique la direcció o la representació a parts en procediments judicials o administratius contra l'Ajuntament, amb l'excepció de les accions a què fa referència l'article 63.1.b) de la Llei 7/1.985 :

 

  Professió : Causes :

 

 b). Direcció de serveis o exercici de llocs de funcionari o altre personal en actiu d'aquest Ajuntament o d'entitats i establiments depenents d'aquest :  Càrrec o activitat : Organisme : Remuneració :

 

c). Direcció General o exercici de llocs assimilats de Caixes d'Estalvi Provincials o Locals que actuen en el Terme municipal :

  Càrrec o activitat : Entitat : Remuneració :

d). Activitat com a contractista o subcontratista de contractes finançats totalment o parcial per l'Ajuntament o establiments depenents d'aquest:

  Objecte : Durada : Preu : Empresa : Parentesc :

 

 e). Causes d'inhabilitat sobrevingudes previstes en la LOREG:

   

  3. ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN O PUGUEN PROPORCIONAR INGRESSOS ECONOMICS :

  

a). Pel seu compte i mitjançant empreses o societats de titularitat o administrades pel declarant, pel cònjuge o persona vinculada amb relació anàloga de convivència afectiva o pels seus descendents menors d'edat :

 

  Activitat : Empresa : Parentiu :

 

 b). Activitats per compte d'altre :

 

  Activitat : Empresa :

      

 

4. ACLARIMENTS O AMPLICACIO DE DADES :

 

 Es declaració que formule per tal d'acomplir l'article 75 de la Llei 7/1.985. de 2 d'abril.

 

    L'Alcúdia, ..... de ......... de ......

 

    Signatura :

 

 

                   ANNEX II

 

 

REGLAMENT PER A L'ADAPTACIO DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS MUNICIPALS A LA LLEI 30/1.992 (LPC).

 

 

  PREAMBUL.

  

La Disposició Addicional tercera de la Llei 30/1.992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (endavant LPC) preveu que els procediments administratius hauran de ser adaptats reglamentàriament a les previsions de la Llei, per part de les Administracions Públiques.

 

Un dels aspectes fonamentals de l'esmentada adaptació és la fixació del sentit estimatori o desestimatori dels actes presumptes que dicten els òrgans resolutoris municipals, i els terminis que hauran de transcorrer perquè les peticions o recursos contra els actes administratius s'entenguen estimats o desestimats, segons el que es preveu en els article 42 i 43 de la LPC.

 

L'adaptació necessària dels procediments administratius locals, dins de la potestat reglamentària i d'autoorganització reconeguda als municipis en l'article 4.1.a) de la Llei 7/85, ha de ser realitzada per part del Ple de l'Ajuntament, per això hom proposa al Ple el següent

 

 

 REGLAMENT

 

 Article 1. Es consideren desestimats :

  

A). En matèria tributaria i de preus públics :

   Els procediments instruïts per l'Ajuntament en els supòsits i terminis fixats en el RD 803/1.993, de 28 de maig.

   

B). En matèria de gestió de personal :

  Els procediments instruïts per l'Ajuntament en els supòsits i terminis fixats en el R.D. 1.777/1.994, de 5 d'agost.

   

C). En matèria d'autoritzacions de l'exercici de drets : En transcórrer un mes:

   l'ús i/o ocupació, temporal o estable, de béns de titularitat municipal (patrimonials o de domini públic) per a l'execució de qualssevol tipus d'activitats que requerisquen una prèvia autorització.

 

D). En matèria de l'exercici del dret de petició establert en l'article 29 de la Constitució : En transcórrer tres mesos.

   

E) En matèria d'urbanisme :

  *. En transcórrer els terminis prevists en la Disposició Addicional 4ª de la LRAU :

   les sol·licituds de llicències urbanístiques que suposen l'adquisició de facultats en contra de les prescripcions de les lleis, els Plans, els Projectes, les Ordenances, o el conjunt de l'ordenació urbanística.

   les sol·licituds de llicències urbanístiques amb incidència en construccions catalogades.

 

 *. En transcórrer el termini d'un mes :

   les sol·licituds de convenis urbanístics, fora de l'àmbit dels Programes d'Actuacions Integrades, prevists en la LRAU.

   les sol·licituds de declaració municipal de runa ordinària o imminent, previstes mitjançant denúncia en l'article 90.2 de la LRAU.

   les peticions de propietaris per a la inclusió d'immobles dintre del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar, segons el que es preveu en l'article 97.2 de la LRAU.

   les sol·licituds de cèdules urbanístiques i d'informació urbanística previstes en l'article 84 de la LRAU.

 

 *. En transcórrer el termini de tres mesos :

   les peticions d'aprovació d'instruments de planejament i gestió urbanística d'iniciativa particular, amb l'exepció prevista en l'article 47.8 de la LRAU per a les proposicions úniques de Programes d'Actuació Integrada formalitzades amb totes les condicions legalment exigibles, segons el que es preveu en l'article 2.C) d'aquest Reglament.

   

F). En la resolució de recursos administratius :

  *. En transcórrer el termini de trenta dies :

   Els recursos de reposició contra actes en matèria tributària i de preus públics, segons el que es preveu en el RD 803/93.

  

*. En transcórrer el termini de tres mesos :

   Els recursos extraordinaris de revisió contra els actes municipals.

 

G). En la resolució de procediments de revisió d'ofici d'actes municipals a instància d'interessat : En transcórrer el termini de tres mesos.

  

 H). En les reclamacions prèvies a la via judicial :

  *. En transcórrer el termini de tres mesos :

 

  Cas de l'exercici d'accions en l'àmbit civil.

 

*. En transcórrer el termini d'un mes :

   Cas de l'exercici d'accions en l'àmbit laboral.

    I). En els procediments per responsabilitat patrimonial :

 

*. En transcórrer el termini de tres mesos :

   Cas dels procediments generals, prevists en l'article 13.3 del RD 429/1.993, de 26 de març.

 

*. En transcórrer el termini de trenta dies :

   Cas dels procediments abreviats, prevists en l'article 17.2 del RD 429/1.993, de 26 de març.

 

 J). En procediments sancionadors :

  *. En transcórrer el termini d'un mes :

   Els Plecs de Descàrrec, les al·legacions presentades i les proves sol·licitades pels interessats, sense perjudici del procediment previst en el RD 1.398/1.993, de 4 d'agost.

   

K) . En general, per al conjunt d'altres procediments : En transcórrer el termini de d'un mes :

  

Els procediments amb resolució que implique efectes econòmics o obligacions financeres, actuals o futures, per a l'Ajuntament.

 

  

 Article 2. Es consideren estimats :

 

A). En matèria tributària i de preus públics :

   Els procediments instruïts per l'Ajuntament en els supòsits i terminis fixats en el RD 803/1.993, de 28 de maig.

  

 B). En matèria de gestió de personal :

   Els procediments instruïts per l'Ajuntament en els supòsits i terminis fixats en el RD 1.777/1.994, de 5 d'agost.

   

C). En matèria d'urbanisme :

  *. En transcórrer els terminis prevists en la Disposició Addicional 4ª de la LRAU :

   les sol·licituts de llicències urbanístiques que no suposen l'adquisició de facultats en contra de les prescripcions de les lleis, els Plans, els Projectes, les Ordenances, o el conjunt de l'ordenació urbanística, exceptuats els edificis catalogats. 

 

*. En transcórrer el termini de quaranta dies :

   les peticions úniques, amb totes les condicions legalment exigibles, d'aprovació i d'adjudicació de Programes d'Actuació Integrada, segons el que es preveu en l'article 47.8 de la LRAU.

  

 D). En matèria d'activitats :

  *. En transcórrer el termini de cuatres mesos :

   les sol·licituds de llicències d'activitats que no suposen l'adquisició de facultats en contra de les prescripcions de les lleis, els Plans, els Projectes, les Ordenances, o el conjunt de l'ordenació legal, segons el que es preveu en el Reglament estatal de 1.960 d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, en la Llei valenciana de 1.989 d'Activitats Qualificades, i en el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 1.955.

   les sol·licituds de llicències i autoritzacions d'instalació, trasllat o ampliació de centres de treball o empreses que cumplisquen les condicions fixades en el paràgraf anterior.    E). Les sol·licituds l'estimació de les quals habilitarà al peticionari per a l'exercici de drets preexistents, excepte en cas de transferència de facultats relatives al domini públic.    F) Les sol·licituds formulades pels interessats en què la normativa pròpia no establisca el contrari.

 

G). En general, per al conjunt d'altres procediments : En transcórrer el termini d'un mes :

   Els procediments iniciats per sol·licituds de particulars per què no estiga prevista la desestimació en cas de resolució presumpta.

     

Article 3.

 

Per l'eficàcia de les resolucions presumptes, estimatòries o no, serà necessària l'emissió de la certificació administrativa prevista en l'article 44 de la LPC.      

 

DISPOSICIO ADDICIONAL.

 

 PRIMERA. Seran d'aplicació supletòria les normes reglamentàries dictades per les Administracions estatal i autonòmica d'adaptació dels diversos procediments administratius a la LPC, pel que fa a allò adequat per a l'Administració municipal, i en especial els R.D. esmentats en aquest Reglament, el Decret 166/94 de la Generalitat, i altres normes de desenvolupament.

 

SEGONA. La modificació d'aquest Reglament, malgrat haverse incorporat com annex del Reglament Orgànic municipal, no requerirà de la modificació d'aquest, podentse realitzar independentment, segons el procediment previst en la legislació de règim local.

 

    

DISPOSICIO DEROGATORIA.

  

UNICA. Des de la data d'entrada en vigor del present Reglament es deroguen i hi romanen les disposicions compreses en Ordenances i Reglaments municipals que se li oposen.

 També queden sense efecte els acords municipals que resulten incompatibles amb el que es disposa en aquest Reglament.

      DISPOSICIO FINAL.

 

UNICA. Aquest Reglament entrarà en vigor 16 dies despres a la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que es preveu en l'article 70.2 de la LRBRL."

   

                                                                       

 

                                                               L'Alcúdia, 10 de desembre de 1.996.

 

                                                                                L'ALCALDE-PRESIDENT

 

 

   Francesc Signes i Núñez      OFICI DE REMISSIO

       

Adjunt us remet, perquè el publiqueu en aqueix Butlletí Oficial, l'anunci al voltant de l'aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal, amb el seu text íntegre.

    

 

 

                                   L'Alcúdia, 12 de desembre del 1.996.

                                                              

 

                                                                               L'ALCALDE-PRESIDENT

              

 

 BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA.

 València.