ORDENANÇA ADMINISTRATIVA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA.

 

 

EDICTE

Una vegada aprovat inicialment pel ple de la Corporació en sessió de data 30 d’abril de 1993, l’ORDENANÇA ADMINISTRATIVA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA, i sotmés a informació pública mitjançant anuncis al “Boletí Oficial” de la provincia de data 8 de juny de 1993 i el tauler d’anuncis de la Corporació, no es presentà cap al.legació o reclamació pels interessats, per la qual cosa amb conformitat amb el citat acord queda elevat a definitiu, i es publicà al “Boletí Oficial” de la provincia en compliment d’allò disposat als articles 49 i 70 de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Capítol primer. Àmbit d’aplicació

 

   Article 1.

 

    1. L’Ordenança present té per objecte regular l’exercici de la venda fora d’establiment comercial, en la modalitat de venda no sedentària, al terme municipal de L’Alcúdia.

    2. Es considera venda no sedentària la venda ambulant i la realitzada als punts no estables per venedors habituals o ocasionals.

    3. Al terme municipal, sols es permetrà la pràctica de les modalitats de venda no sedentària recollides a l’ordenaná present, amb les limitacions d’espai, dies, horari i productes que en la mateixa s’estableixen.

 

   

   Capítol segon. De les modalitats de venda no sedentària.

 

Article 2. De la venda ambulant.

 

     1. Es considera venda ambulant la venda no sedentària practicada en ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se a distints llocs successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.

     2. Prohibida la venda ambulant a tot el terme municipal de L’Alcúdia.

 

Article 3. De la venda no sedentària en ubicació fixa.

 

     1. La venda no sedentària en ubicació fixa és la practicada en un mateix lloc durant tota la jornada de venda i mitjançant instal.lacions desmuntables o transportables fàcilment, que permeten deixar expedit l’espai a l’acabament de l’activitat diària.

     2. La venda no sedentària en ubicació fixa podrà ser:

         -Aillada, quan l’ubicació assignada al venedor no estiga integrada a cap dels mercats prevists a l’article 5.

         -En agrupació col.lectiva o mercat, quan l’ubicació assignada al venedor forme part integrant de la assignada a un col.lectiu de venedors en la forma prevista a l’article 5

 

Article 4. De la venda no sedentària en ubicació fixa aillada.

    

     1. Prohibida  la venda no sedentària en ubicació fixa aillada. La venda no sedentària en ubicació fixa sols podrà realitzar-se als mercats als quals es refereix l’article següent.

 

Article 5. De la venda no sedentària a mercats.

 

      1. La venda no sedentària en ubicació fixa, en agrupació col.lectiva o mercat, sols podrà realitzar-se als llocs i dates següents:

       a) Mercat Municipal de L’Alcúdia, situat a la zona delimitada pels carrers Verge d’Oreto, Blasco Ibañez, Miracle Martí, Joan d’Austria, Monestir del Puig i Doctor Peset, durant el divendres de cada setmana, entre les 9 i les 13 hores, i amb 175 punts de venda com a màxim. I a l’interior del recinte del Mercat Municipal de dilluns a divendres amb el mateix horari, per a les parades de venda dedicades a l’alimentació, i subjectes a allò disposat a l’article 6.

      2. Al pla que figura com a annex a l’ordenança present es defineix les zones d’emplaçament a què fa referència l’apartat anterior per a cadascun del mercats que es citen, amb l’indicació dels corresponent punts de venda.

     3. Els titulars de les parades de venda als mercats caldrà que es troben al lloc de venda amb un temps d’antelació mínim d’una hora a l’hora d’obertura al públic, i deixar expedita la via pública com a màxim dues hores després del tancament, amb referència als horaris de funcionament dels mercats definits a l’apartat 1 d’aquest article

 

  Capítol tercer. Dels productes objecte de venda no sedentària.

 

Article 6. Aquesta ordenança preveu els productes que poden estar autoritzats per a la venda no sedentària.

 

 D’acord amb la normativa autonómica valenciana, l’Ajuntament té llibertat de decisió al respecte, sense altre límit que el respecte a la reglamentació específica d’aquells productes per als quals es prohibeix aquest canal de comercialització.

Sols podrà autoritzar-se la venda no sedentària de productes alimentaris quan s’efectue mitjançant instal.lacions que tinguen, com a mínim, les característiques següents:

    -Elements exteriors i interiors de material impermeable i de neteja fàcil, evitant angles i racons en els quals es puga acumular brutedat.

    -Taulells dotats de vitrines i, si escau, frigorífics.

    -Disponibilitat d’aigua potable en quantitat suficient.

    -Disponibilitat de dipòsit per a aigües residuals o, si més no, de les degudes canalitzacions per a la conducció als desguasos públics.

 

En qualsevol cas, prohibida la venda no sedentària d’aquells productes la normativa específica dels quals així ho establesca.

 

  Capítol quart. Requisits per a l’exercici  de la venda no sedentària.

 

Article 7. Per a l’exercici de la venda no sedentària caldrà que es complesquen els requisits següents:

 

 

     a) Estar donat d’alta en l’epígraf o epígrafs corresponents de l’impost d’activitats econòmiques.

        b) Trobar-se donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.

       c) En el cas d’estrangers, disposar dels corresponents permisos de residència i treball per compte propi, i complir amb la resta de disposicions vigents que els siguen aplicables.

       d) Estar inscrit al Registre General de Comerciants i de Comerç.

       e) Estar en possessió dela corresponent autorització municipal.

       f) Satisfer els preus públics que les ordenances municipals estableixen per a aquest tipus d’activitat comercial.

      g) Qualsevol altre requisit que puga establir-se per la Conselleria d’Industria, Comerç i Turisme, d’acord amb allò previst a l’article 5.2 del decret 175/1989 de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

 

   Capítol cinqué. De l’autorització municipal per a la venda no sedentària.

 

Article 8.

 

 1. L’atorgament de l’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària s’efectuarà mitjançant decret de l’Ajuntament, amb la comprovació previa del compliment per l’interessat de la resta de requisits que estableix l’article anterior.

 2. Les sol.licituds d’autorització caldrà dirigir-les a l’alcalde, acompanyades de la documentació següent:

      -Fotocòpia del D.N.I. del sol.licitador, acompanyada de l’original per a la compulsió.

       -Documentació que acredite l’alta en l’epígraf o epígrafs corresponents de l’impost d’activitats econòmiques si escau, i al corrent en el pagament de la quota.

        -Documentació que acredite la situació d’alta o assimilada en el règim corresponent de la Seguretat Social i al corrent en el pagament de la quota.

     -Documentació que acredite l’alta en el Registre General de Comerciants i de Comerç, o d’haver transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la sol.licitut d’inscripció al qual es refereix l’article 2 de l’ordre de 6 de juny de 1990 de la Conselleria d’Industria, Comerç i Turisme.

        -En el cas d’estrangers, documentació que acredite haver obtingut els corresponents permisos de residència i treball per compte propi, així com del compliment de la resta de disposicions vigents que els siga aplicables.

       -Relació del lloc, dates i horaris, o del mercat, per al que es sol.licita autorització.

       -En el supost de venda de productes alimentaris, carnet sanitari de manipulador d’aliments, a més d’una succinta memòria explicativa relativa a l’habilitació i presentació dels productes i de les instal.lacions que es prenten utilitzar per a la venda, i la seua adeqació a les reglamentacions tècnico-sanitàries i altres normes aplicables.

 

Article 9  

 

Se es sol.licita autorització per a la venda no sedentària de productes alimentaris, serà requisit necessari per a l’atorgament de l’autorització l’informe favorable previ de l’autoritat sanitària competent, per determinar si el producte per a vendre, la seua habilitació i presentació, i les instal.lacions que es preten utilitzar per a aquesta finalitat, s’ajusten a les reglamentacions tècnico-sanitàries i altra normativa aplicable.

 

 

Article 10

 

 1. En l’autorització s’especificarà:

     -El nom, el domicili i D.N.I. del titular, i de la persona que pot fer ús de l’autorització si el titular d’aquesta és una persona jurídica.

     -La relació de productes que poden ser objecte de venda.

     -Les dates i horari al qual s’ajustarà l’exercici de la venda per part de la persona autoritzada.

 2. L’autorització municipal serà personal i intransferible, amb la possibilitat tanmateix de fer ús d’aquesta quan el titular siga una persona física i sempre que li assiten en l’exercici de l’activitat el cònjuge, els fills i els empleats donats d’alta per aquest en la Seguretat Social.

 3.Si el titular de l’autorització és una persona jurídica sols podrà fer ús d’aquesta el soci o empleat de l’entitat expressament indicat en l’autorització. En cas que per mort, jubilació, enfermetat, comiat o baixa en l’entitat, o per qualsevol altra causa justificada, calga procedir a la substitució, l’entitat titular de l’autorització haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament en un termini no superior a deu dies des del moment de la substitució, indicant en nom, domicili i D.N.I. del substitut i la causa de la substitució.

 4. En qualsevol cas s’imputarà al titular de l’autorització la resposabilitat derivada de possibles infraccions a allò disposat en l’ordenança present.

 5. El periode de vigència de l’autorització serà d’un any natural, contant des de l’1 de gener al 31 de desembre, o per l’espai de temps que reste fins l’acabament de l’any en cas que l’atorgament es produisca després d’iniciat aquest.

 6. L’autorització municipal haurà de ser exhibida pel seu titular, de forma visible i permantent, al punt de venda corresponent.

 

Article 11.

 

 1. La concesió de l’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària tindrà caràcter discrecional, dins del límits fixats per l’ordenança present i del respecte al principi d’igualtat.

 2. En cap cas podrà concedir-se a un mateix venedor més d’una autorització per a l’exercici de la venda no sedentària dins d’un mateix periode anual.

 3. L’atorgament d’autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària es farà públic, per a general coneixement, mitjançant edicte que s’exposarà al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació per un periode no inferior a deu dies.

 

Article 12.

 

 L’atorgament d’autoritzacions per a la pràctica de la venda no sedentària s’efectuarà d’acord amb el procediment següent:

  1r. L’Ajuntament fará pùblica anualment, al tauler d’anuncis, l’oferta de parades de venda no sedentària, agrupats per modalitats, per a l’any immediantament següent. L’oferta haurà d’anunciar-se abans del 15 d’octubre, i haurà d’assenyalar el termini per a la presentació de sol.licituts d’autorització, que no podrà ser inferior a quize ni superior a trenta dies. En cap cas l’oferta podrà contenir un nombre de parades de venda superior als permesos per l’ordenança present per a cadascuna de les modalitats contemplades.

 

 

   2n. Dins del termini assenyalat en l’oferta, els interessats hauran de presentar les sol.licituts d’autorització, segons el model que figura com a annex de l’ordenança present, junt amb la documentació a la qual fa referència l’article 8.

     3r. Dins dels deu dies següents de l’acabament del termini, l’Ajuntament farà pública  al tauler d’anuncis la relació de sol.licitants, especificant aquells als quals, per defecte en la instància o per manca dels documents que siguen exigibles no se’ls puga admetre a tràmit la sol.licitud, als quals es concedirà un ulterior termini de deu dies hàbils per solucionar els defectes indicats. Un cop transcorregut aquest terme, l’Ajuntament farà pública de la mateixa manera la llista definitiva de sol.licitadors.

   4t. En el cas que el nombre de sol.licituds admeses per al tràmit siga superior al nombre de parades incloses en l’oferta publicada per l’Ajuntament, es procedirà a establir un ordre de prelació d’acord amb la puntuació que resulte de l’aplicació del barem regulat a l’article següent, en funció dels mèrits que el sol.licitador hi haja acreditat suficientment.

     5é. L’Ajuntament resoldrà les autoritzacions sol.licitades abans del dia 15 de desembre de l’any anterior a aquell en el qual hagen de tenir vigència, d’acord amb, si és procedent, l’ordre de prelació que resulte de l’aplicació del barem, notificant-se als interessats abans del 31 de desembre la concessió o, si escau, la denegació d’autorització.

 

Article 13

 

 1. Per a la valoració i l’establiment d’un ordre de prelació entre les sol.licituds admeses per al tràmit, conformement amb allò disposat a l’article anterior, s’aplicarà el baram següent:

   -Mèrits relacionats amb la personalitat del sol.licitador. Es podrà atorgar una determinada puntuació als sol.licitadors que acrediten estar afectats per minusvàlua, en situació d’atur, veí del municipi en el qual es sol.licita l’autorització, càrregues familiars, etcètera.

       -Mèrits relacionats amb l’activitat. Nombre d’anys d’exercici professional com a venedor no sedentari; tipus de producte oferit, si es tracta de suplir determinades mancances en l’equipament comercial del municipi; instal.lacions amb les que conta el sol.licitador per a exercir l’activitat, etcètera.

 2. Sols es puntuarà els mèrits que hagen estan justificats documentalment, i de manera suficient, pels interessats.

 3. En cas que, per aplicació del barem, es produira un empat entre dos o més sol.licitadors, es dirimirà per sorteig.

 

Article 14

 

 1. Dins de l’any no es podrà concedir més autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària que les anunciades prèviament segons allò disposat a l’aricle 12.

 2. Si durant l’any en curs es produira qualsevol vacant per revocació o caducitat de l’autorització, o per defunció del titular o com a conseqüència de l’autorització de l’aplicació del règim d’infraccions i sancions previst a l’ordenança present, aquesta s’ofertarà públicament i l’atorgament de l’autorització s’efectuarà per rigurós ordre de recepció de sol.licituds, sempre que reuneixen els requisits exigibles.

 

 

Article 15

 

 L’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària podrà ser revocada, en qualsevol moment, per qualsevol de les causes següents:

   a) Per la desparició de les circumstàncies que donaren lloc a l’atorgament, sempre que aquestes quedaren especificades sufientment a l’expedient de concessió de l’autorització.

   b) Per l’incumpliment de la normativa aplicable, especialment en matèria de defensa dels consumidors i usuaris.

   c) Per l’aplicació del règim sancionador previst al capítol IX de l’ordenança present.

En qualsevol cas, la revocació de l’autorització municipal requerirà la tramitació de l’expedient oportú amb l’audència de l’interessat, i  no originarà el dret a indemnització o compensació de cap tipus.

 

Article 16

 

La cancel.lació de la inscripció al Registre General de Comerciants i de Comerç conformement amb allò previst al decret 77/1987 del 25 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, o qualsevol altra alteració en la situació de venedor autoritzat de la qual es derive l’incumpliment de qualsevol dels requisits que per a l’exercici de la venda no sedentària estableix l’article 7 de l’ordenança present, produirà automàicament la caducitat de l’autorització municipal.

 

Article 17

 

 El nombre d’autoritzacions atorgades durant cada any per a l’exercici de la venda no sedentària en les diferents modalitats, no podrà superar els límits establerts a l’article 5 de l’ordenança present.

 

   Capítol sisé. De l’exercici de la venda no sedentària.

 

Article 18

 

 En el desenvolupament de l’activitat mercantil, els venedors no sedentaris observaran allò disposat per la normativa vigent en cada moment sobre l’exercici del comerç, disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris, i caldrà que estiguen en possessió, al lloc de venda, de les corresponents factures i documents que acrediten la procedència dels productes, així com de cartells o etiquetes en els quals s’expose, visibles suficientment per al públic, els preus de venda dels productes ofertats.

 Per a la venda de productes alimentaris, a més, hauran de disposar, al lloc de venda, del carnet de manipuladoe d’aliments corresponent.

 

Article 19

 

 La venda no sedentària es realitzarà a parades o instal.lacions desmuntables o de fàcil transport, adequades per a aquest tipus d’activitat.

 

Article 20

 

 Dins de les i perímetres en els quals, d’acord amb allò disposat a l’ordenança present, es permet l’exercici de la venda no sedentària, la ubicaciò dels punts de venda no coincidirà, en qualsevol cas, amb l’accés a edificis públics o a establiments comercials o industrials, ni situar-se de forma que obstaculitzen o dificulten la visibilitat dels aparadors o exposicions d’aquestos.

 

Articel 21

 

 Sense perjudici de les obligacions establertes en els altres articles de l’ordenança present, el venedor no sedentari caldrà que acomplesca les següents:

   Prohibició d’ús de megafonia, obligació de deixar neta la via pública, obligació de disposar de les parades i exposar les mercaderies de maner aque no s’obstaculitze el pas als vianants, mantenir en bon estat els desperfectes que puga ocasionar en el paviment, arbratge, enllumenat i mobiliari urbà, acomplir les instruccions que alvoltant d’aquests extrems dicte l’autoritat designada per l’Ajuntament per a exercir les funcions de policia en mercats i altres llocs on es practique la venda no sedentària, etcètera.

 

   Capítol seté. Infraccions i sancions.

 

Article 22.

 

 1.L’Ajuntament vigilarà i garantirà l’adequat acompliment, pels titulars de les autoritzacions concedides, de les obligacions establertes en l’ordenança present i altra normativa aplicable, sense perjudici de l’exercici de les competències per part dels organs corresponents de l’administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma.

   2.En cas que els productes posats a la venda puguen, segons el judici de l’autoritat inspectora, ocasionar riscos per a la salut o seguretat dels consumidors o usuaris, o no puga estar-ne acreditada correctament la procedència conformement amb allò disposat a l’article 20, es procedirà a la intervenció cautelar, i es donarà compte dels fets immediatament, amb la remissió dels antecedents i informació necessaris, als organs competents per raó de la matèria.

 

Article23

 

Sense perjudici de la competència sancionadora dels organs de la Generalitat Valenciana, regulada per la llei 2/1987 del 9 d’abril, de l’Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana; per la llei 8/1986 del 29 de desembre, d’Ordenació del Comerç i Superficies Comercials; per el decret 175/1989 del 24 de novembre, pel qual es regula l’exercici de la venda fora d’establiment comercial en la modalitat de venda no sedentària, i pel decret 75/1987 del 25 de maig, per qual es determina el procediment i la competència sancionadora en matèria de comerç i de l’activitat comercial, les infraccions a allò disposat en l’ordenança present seran sancionades per l’Ajunatment tal com disposa la legislació de règim local, i en particular tal com disposa l’article 59 del text refòs de Disposicions Vigents en Matèria de Règim Local, aprovat per real decret legislatiu 781/1986 del 18 d’abril.

 

 

 Les infraccions objecte de sanció seran les següents:

-La venda practicada fora dels perímetres o llocs autoritzats, o la transgressió dels dies o horaris establerts.

-La venda practicada per persones no autoritzades o  per comerciants no inscrits al Registre General de Comerciants i de Comerç.

-La venda practicada a llocs que no tinguen les condicions establertes per la Llei, els reglaments o les ordenances.

-La venda practicada sense exhibir de forma permanent i visible al punt de venda l’autorització corresponent.

-La transferència de l’autorització o l’ús d’aquesta per persones distintes del cònjuge i dels fills, o dels empleats donats d’alta al règim de la Seguretat Social corresponent.

-La venda no sedentària de productes la normativa específica dels quals ho prohibeix.

-No tenir al lloc de venda les factures o documents que acrediten la procedència dels productes i no disposar de cartells i d’etiquetes visibles clarament que indiquen els preus de venda dels productes.

-La venda de productes alimentaris sense disposar, al lloc de venda, del carnet de manipulador d’aliments.

La sanció d’aquestes infraccions no és competència de l’Ajuntament sinò del Consell o de la Conselleria d’Industria, Comerç i Turisme, segons els casos, per la qual cosa, si l’Ajuntament se n’adona, amb el compliment de les funcions de vigilància, la comissió de qualsevol d’aquestes infraccions, haurà de donar compte trametent els antecedents i informació adequada a l’organ competent.

Si, en canvi, són infraccions a l’ordenança la sanció de la qual correspon a l’Ajuntament les següents:

-L’incumpliment pels venedors de les obligacions establertes a l’article 5.3 del model present d’ordenança.

-No satisfer els preus públics fixats per les ordenances municipals per a l’exercici de l’activitat.

-A més, l’abandonament injustificat de la parada durant dos mesos ininterromputs, suposarà el cessament de l’autorització per a venda en aquesta.

 

Disposició addicional.- La venda no sedentària es regeix per allò disposat a la Llei de Generalitat Valenciana 8/86, del 29 de desembre, d’Ordenació del Comerç i Superficies Comercials; per allò disposat al decret del Consell de la Generalitat Valenciana 175/89 del 24 de novembre, per qual es regula l’exercici de la venda no sedentària i, amb la subjecció a les anomenades normes i a qualsevol disposició que puga ser dictada pels organs competents per a l’aplicació i desenvolupament, par allò disposat a l’ordenança present.

 

Disposició final.- L’ordenança present entrarà en vigor d’acord amb allò disposat a l’article 70.2 de la llei 7/85 del 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

L’Alcúdia, 23 d’abril de 1993. L’alcalde, Francesc Signes i Núñez.

 

Contra l’acord d’aprovació definitiva, que es signe en via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des de la publicació de l’ordenança.

 

L’Alcúdia, 31 de gener de 1994. L’alcade, Francesc Signes i Núñez.