“REGLAMENT DE RČGIM INTERIOR DE LA COMISSIĶ TČCNICA D’ARBITRATGE DEL CONSELL LOCAL AGRARI :

 

Article 1.- El Consell Tčcnic, per a l'emissiķ de propostes d'arbitratge, s'ajustarā al següent procediment :

 

1r.- L'inici del procediment arbitral tindrā lloc per qualsevol d'aquests dos procediments :

A.- Mitjanįant denúncia formulada contra altre/s per qualsevol particular, propietari o posseīdor de terrenys en el Terme de l'Alcúdia, que haurā de presentar-se en escrit fonamentat, al que s'adjuntaran els documents que estime necessaris i, en tot cas, el D.N.I., el títol acreditatiu de la seua propietat o possessiķ, amb expressa i concreta peticiķ de resoluciķ per part del Comissiķ, i amb peticiķ, si escau, dels mitjans de prova de quč es pretenguen fer valer les parts.

B.- Mitjanįant escrit raonat formulat per les dues parts enfrontades en un conflicte en la matčria, amb els requisits establerts en el parāgraf anterior.

 

2n.- Rebut l'escrit, el President de la Comissiķ, en el termini de quinze dies, procedirā a admetre o no a trāmit la denúncia o solˇlicitud arbitral formulada. En cas que la Comissiķ no admeta a trāmit la solˇlicitud d'arbitratge, la resoluciķ es notificarā als interessats, quedant oberta la via judicial.

 

3r.- En el suposat previst en la lletra A) del punt primer d'aquesta disposiciķ, admesa a trāmit la denúncia, es comunicarā el seu contingut al particular denunciat, als efectes que aquest manifeste la seua acceptaciķ de l'arbitratge proposat. En cas que la resposta siga negativa, o transcorregut el termini d'un mes, comptador des de la data de recepciķ de la comunicaciķ per part del denunciat, la Comissiķ estimarā que aquest no admet el seu arbitratge, resolent l'arxiu de les actuacions, i ho farā saber al denunciant, als efectes que aquest exercite, si escau, les accions legals oportunes.

 

4t.- Admčs l'arbitratge, per acord de les dues parts, el President de la Comissiķ, prčvia audičncia de les dues parts, ordenarā les actuacions necessāries per a la correcta instrucciķ del procediment, ja hagen sigut demanades per alguna de les parts o siguen realitzades d'ofici. L'audičncia podrā realitzar-se verbalment o per escrit, segons decisiķ del President de la Comissiķ, i en aquesta les parts podran presentar els documents i fer les alˇlegacions que consideren necessāries en defensa dels seus drets. En aquest trāmit d'audičncia, el President de la Comissiķ podrā intentar la conciliaciķ de les parts que, de conseguir-se es recollirā en el laude arbitral.

 

5t.- Aquestes actuacions d'instrucciķ del procediment hauran d'estar finalitzades en el termini māxim de tres mesos, a comptar des del dia d'admissiķ a trāmit del procediment (en el suposat de la lletra B) del punt primer d'aquesta disposiciķ) o des del dia de recepciķ del consentiment de l'arbitratge per part del denunciat (en el suposat de la lletra A) del punt primer d'aquesta disposiciķ). Malgrat el termini expressat, podrā establir-se una prōrroga, per un termini māxim de sis mesos més, sempre que la complexitat del procediment o l'acumulaciķ d'expedients ho faįa necessari.

 

6é.- El procediment arbitral finalitzarā per resoluciķ de la Comissiķ, que tindrā el carācter de "laude arbitral", segons allō previst en la Llei 36/1.988, o pels altres causes previstes en la normativa sobre procediment administratiu. El laude haurā d'emetre's per la Comissiķ en el termini d'un mes, prorrogable per un nou termini d'altres dos mesos, des de la data de conclusiķ de la fase d'instrucciķ del procediment. El laude arbitral es decidirā per majoria de vots, decidint els empats el vot de qualitat del President.

 

7é. - El laude, que haurā de dictar-se per escrit, contindrā, almenys, les següents especificacions :

a).- lloc i data en que es dicte.

b).- identificaciķ dels membres actuants de la Comissiķ Arbitral i de les parts.

c).- objecte de l'arbitratge.

d).- relaciķ de les alˇlegacions formulades per les parts, així com, si escau, de les proves practicades.

 e).- resoluciķ presa respecte a cadascun dels punts controvertits.

f).- termini per al compliment d'allō acordat.

g).- vot de la majoria i, si escau, vot dissident.

 h).- signatura dels membres de la Comissiķ Tčcnica Arbitral.

 

8é.- Emés el laude arbitral per la Comissiķ Tčcnica d'arbitratge, es notificarā als interessats i es remetrā al Consell Local Agrari, a efectes de realitzaciķ de la tasca de control prevista en l'article 4 d'aquest Reglament.

 

Article 2.- El sistema arbitral previst es regirā per les normes contingudes en l'apartat anterior i, en allō no previst, per la Llei 36/1.988, de 5 de desembre d'arbitratge. No podran ser objecte d'arbitratge les qüestions expressades en l'article 2.1 de l'esmentada llei.”

 

                                               L’Alcúdia, 21 de juliol de 1.997.

 

                                                               L’ALCALDE-PRESIDENT

                                                               Francesc Signes i Núņez