Web municipal del poble de l'Alcúdia

Ordenances No Fiscals

 


- ORDENANÇA MUNICIPAL GENERAL DE SUBVENCIONS I PREMIS DEL MUNICIPI - Valencià - Castellano (l'ordenança entra en vigor el 17/05/2022)

 
- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES DE SERVEIS SOCIALS  
- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGLAMENT INTERN DE LA TAULA INTERSECTORIAL DEL PROJECTE DE SALUT I BENESTAR  
ORDENANÇA ADMINISTRATIVA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA.
 
- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE DECLARACIONS RESPONSABLES, LLICENCIES URBANISTIQUES, I INSTRUMENTS D'INTERVENCIO EN MATERIA D'ACTIVITATS (Rev 2017) 
- ORDENANÇA REGULADORA AJUDES ECONÒMIQUES CONSERVACIO I REHABILITACIÒ - Modificació 25/07/2023  (Rev 2023)
- ORDENANÇA REGULADORA DE L'ÚS DE TERRASSES
 (Rev 2016) 
- ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN  
- ORDENANÇA TRÀNSIT  (Rev 2005) 
- ORDENANÇA TRÀNSIT
 (Rev 2011) 
- ORDENANÇA TRÀNSIT
 (Rev 2017) 
- ORDENANÇA SOBRE POLICIA RURAL
 (Rev 2010)
- ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINÈNCIA I PROTECCIÓ D'ANIMALS  (En elab. i aprov. )
- REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA DE BENESTAR ANIMAL  
- ORDENANÇA REGULADORA DE L'ÚS DE L'ECOPARC MUNICIPAL  
- ORDENANÇA REGULADORA PROTECCIÓ CONTRA SOROLLS I VIBRACIONS  
- ORDENANÇA REGULADORA PROTECCIÓ CONTRA SOROLLS I VIBRACIONS   (MODIFICACIÓ)
ORDENANÇA DE VESSAMENTS 
PART I
PART II (Mostra i Anàlisi)
PART III (Residuals Industrials)
PART IV (Inspecció Vessaments)
PART V (Infraccions i Sancions)

 
- REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'ENTITATS CIUTADANES (Rev 2017)
- REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D'ARBITRATGE DEL CONSELL 
LOCAL AGRARI

 
- REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL  DE L'AJUNTAMENT DE 
L'ALCUDIA
 
- REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA DONA REGLAMENT DEL
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT 
 
- REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL MUNICIPI DE L'ALCUDIA 
 
- ORDENANÇA REGULADORA DEL TANCAMENT I NETEJA DE PARCEL·LES  
- REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE  
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
 CAPÍTOL I. DELS DRETS I DEURES DELS REGIDORS. 
 CAPÍTOL II. DELS GRUPS POLÍTICS I LA JUNTA DE PORTAVEUS. 
TÍTOL III. DE L'ORGANITZACIO MUNICIPAL . 
CAPÍTOL I. DEL MUNICIPI. 
CAPÍTOL II. DE L'ALCALDE. 
CAPÍTOL III. DEL PLE.
CAPÍTOL IV. DE LA COMISSIÓ DE GOVERN.
CAPÍTOL V. DELS TINENTS DE L'ALCALDIA
CAPÍTOL V. DELS ÒRGANS COMPLEMENTARIS.
 
TÍTOL IV. DEL FUNCIONAMENT DE ÒRGANS MUNICIPALS. 
CAPÍTOL I. DELS ÒRGANS NECESSARIS.
 
CAPÍTOL II. DELS ÒRGANS COMPLEMENTARIS. 
   
CAPÍTOL III. DEL REGIM DE LES ACTES.
 
TÍTOL V. DEL PROCEDIMENT I REGIM JURÍDIC.
CAPÍTOL I. DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
.
 
TÍTOL VI. DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
CAPÍTOL I. DE LES DISPOSICIONS GENERALS. 
CAPÍTOL II. DE LA INFORMACIÓ MUNICIPAL. 
CAPÍTOL III. DE LES ENTITATS CIUTADANES I DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS. 
CAPÍTOL IV. DEL CONSELL MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS.  
CAPÍTOL V. DELS CONSELLS SECTORIALS.        
CAPÍTOL VI. DE LA INICIATIVA CIUTADANA. 
CAPÍTOL VII. DE LA CONSULTA POPULAR.  
CAPÍTOL VIII. DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS ÒRGANS MUNICIPALS DE GOVERN
 
CAPÍTOL IX. DELS ÒRGANS MUNICIPALS ALS BARRIS PERIFÈRICS.
SECCIÓ HI. DE L'ORGANITZACIÓ DEL BARRI.   
SECCIÓ III. DELS ALCALDES DE BARRI.
SECCIÓ IV. DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE VEÏNS/ES DE BARRI. 
SECCIÓ V. DE LES RELACIONS INTERORGÀNIQUES.
ANNEX I
ANNEX HI 
REGLAMENT 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL.
 
   

 

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@