Web municipal del poble de l'Alcúdia

Consell Mpal d'Esports

El Consell Municipal d’Esports és una entitat per la qual es canalitzen les necessitats i inquietuds de les entitats esportives del nostre poble, exercint d’aquesta manera, una labor de protecció, defensa i difusió de l’esport.

La constitució del Consell Municipal d'Esports com un Consell Sectorial que preveia la legislació de regim local, era un primer pas per aconseguir eIs objectius de recollir i emparar qualsevol tipus d’inquietud esportiva al nostre poble. Al mateix temps,  deixava obert sense pràcticament regles, la inclusió en el Consell Municipal d’Esports a aquests grups o entitats.

 
Després de l’experiència i trajectòria de funcionament del Consell i tenint en compte les legislacions vigents en quan a seguretat, normativa de competicions, i demés regulacions extra municipals, ens ha portat a marcar unes clares pautes per tal de què les entitats que estiguen incloses al Consell Municipal d’Esports complisquen la normativa i particularitats de les entitats esportives marcada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
(fragment de l'apartat d'exposició de motius dels estatuts del CME)


Estatuts.(revisats i aprovats en 2013)


Plantilles/guia justificatives per a la presentació de sol·licituds per part de les entitats membres del CME a la subvenció
anual per a entitats esportives de l'Ajuntament de l'Alcúdia.

DOC1 - SOL·LICITUD INGRÉS AL CME
DOC2 - DESPESES OFICIALS I INSCRIPCIONS MARXES
DOC3 - DESPESES DESPLAÇAMENTS
DOC4 - DESPESES MANTENIMENT DE L'ESCOLA
DOC5 - ORGANIZACIÓ ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
DOC6 - DESPESES PER ACTIVITAT REGULAR
 

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@