Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaSample Data-ArticlesAJUDES A ENTITATS CIUTADANES 2021

AJUDES A ENTITATS CIUTADANES 2021CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS CIUTADANES DE L'ALCÚDIA PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, ANY 2021.

Període de presentació de sol·licituds: des del 21 d'octubre al 03 de desembre ambdós inclosos.


Anunci publicació al BOP de València.

 Accés al tràmit telemàtic (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

Accés a les Bases reguladores inicials i modificades de les ajudes
Accés a l'anunci de la convocatòria
- cast 
Anunci de resolució provisional sobre l'aprovació de subvencions (S'estableix un període màxim de 10 dies hàbils improrrogable a comptar des de l’endemà de la publicació (14 de gener al 27 de gener de 2022 ambdós inclosos) per a presentar al·legacions)
 Anunci de resolució definitiva sobre l'aprovació de subvencions


Documents per a la sol·licitud

En valencià
Accés a l'annex I: Instància
Accés a l'annex II: Declaració responsable
Accés a l'annex III: Balanç econòmic dels ingressos
Accés a l'annex IV: Relació de factures
Accés a l'annex V: Fitxa de manteniment de tercers
Accés a l'annex VI: Memòria d'activitats 2020
Accés a l'annex VII: Acreditació del poder de respresentació.

En castellano
Acceso al anexo I: Instancia
Acceso al anexo II: Declaración responsable
Acceso al anexo III: Balance económico de los ingresos
Acceso al anexo IV: Relación de facturas
Acceso al anexo V: Ficha de mantenimento de terceros
Acceso al anexo VI: Memoria de actividades 2020
Acceso al anexo VII: Acreditación del poder de representación.
En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@