Julio Verne: Las naves extraordinarias y la ilusión de la ciencia

En aquest llibre es descriuen les extraordinàries «naus» que Jules Verne va formular novel·lísticament, emprant les seues pròpies paraules, contrastant-les amb el coneixement tècnic i científic actual en un marc d’anàlisi pràctica, buscant les seues fonts d’inspiració, reconeixent a vegades el seu gran valor precursor, i desmitificant-ho en altres per ser infundat. També, durant l’estudi d’aquestes, se segueix la trajectòria de tota la novel·la per a així donar context i raó de ser a la seua creació. Així mateix, en aquest treball es va tractar de neutralitzar alguns dels mites de Verne, però tenint en compte que es va fer per la profilaxi que suposa per al conjunt de la seua obra, i no per la fàcil desqualificació de la mateixa que hui es pot realitzar emparats en la còmoda perspectiva que ens brinda un segle de llunyania amb el consegüent avanç científic. Un llibre que permetrà realitzar «una lectura adulta de Jules Verne» amb una visió desnovelada de la seua obra.