Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaEl Poble de l'AlcúdiaTurismeMuseus i col·leccionsMuseu Etnològic

Museu Etnològic-Casa de la Solera


 

MUSEU ETNOLÒGIC DE L'ALCÚDIA-CASA DE LA SOLERA 1991

El Museu Etnològic de l'Alcúdia es troba situat en la Casa de la Solera, el naixement del Museu Etnològic te l'aspiració de preservar un patrimoni i un aprofitament didactic que sense la seua presencia no serien posibles, tot donant testimoni d'una part de la nostra història col·lectiva més recent que, degut a la rapidesa amb què s'han produït els forts canvis tecnológics, sembla una historia mols més llunyana del que en realitat es.

 

La necessitat d'organitzar coherentment els materials d'aquest museu ha donat lloc a una divisió d'ells en base al tipus de força que empren en fer-se servir. De altra banda tenim les eines manuals o de bracer, distribuïdes en grups atenent al tipus d'activitats en que s'empren. També eines de tracció animal disposades segons l'ús que se'n faria dins un model de procés productiu típic de l'àrea mediterrània.

 

Així, partint d'un camp que ha estat en guaret un determinat temps, tres són els processsos per ficar-lo en producció. Preparació de la terra amb el carro de punxos i l'entauladora de tallants, depenent de si la costra que s'havia fet durant el temps de guaret era més o menys gruixuda. Sembra. L'eina fonamental per aquesta tasca és el forcat que, tirat per l'haca, s'usava tant per obrir solquets en la terra, on s'hi dipositava la llavor, com per tancar-los en fer-lo passar novament. Del fet que es realitzàs una o altra tasca depenia el tipus d'accesoris que s'hi empaven. De vegades peró, per tapar els solcs oberts pel forcat hom feia servir una altra eina, la draga llauradora.

 

Tasques de manteniment. Cal destacar-ne d'entre les que es fan amb l'animal la birbada, ço és, l'eliminació de les males herbes que havien eixit després de regar o ploure, cosa que es podia fer amb la draga birbadora si el camp no estaba solcat, o si ho era es feia mitjansant el sapo.

 

 

Si açò constitueix el procés bàsic pel que fa a la terra d'horta no hem d'oblidar però que també hi havia la marjal, les feines de la qual estan representades pel tròlec i el carro d'aigües. El primer es feia servir durant el procés de preparació de la terra que havia d'ésser arrossar, per enfonsar , tot barrejant-lo amb la terra, el rastoll, mentre que l'altre era una ,mena de trineu per trajinar dins del camp ple d'aigua i entrar el planter a l'hora de la sembra i traien les garbes durant la sega.

    

Aquest recorregut finalitza amb l'exposició d'un estri de càrrega, diferent del carro: L'albarda, usada per carregar petites quantitas i transportar-les per camins inaccesibles per a ell. Darrerament hi ha una representació dels sistemes de pes tradicionals, constituïda en aquest cas per una romana i una bàscula amb les seues peces.

En el teu idioma

Serveis en líniaGo to top
Dep.Infor. @Jam 2017@