Web municipal del poble de l'Alcúdia

Portada

Plenari
El Ple, format per l'Alcalde i els Regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern municipal.
Constituït l'Ajuntament es procedeix a l'elecció d'Alcalde, d'acord amb el procediment previst en l'article 11 del ROF.
La determinació del nombre de Regidors, el procediment per a la seua elecció, la durada del seu mandat i els supòsits d'inelegibilitat i incompatibilitat seran els que corresponguen conforme a la legislació electoral.
El candidat proclamat electe adquirirà la condició plena de Regidor quan complisca els requisits establits en l'article 16 del ROF.
Els membres de les Corporacions Locals, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en Grups Polítics, en la forma, i amb els drets i obligacions, que s'estableixen en les lleis vigents i en el ROF.
S'entendrà per Grup Polític Municipal la unitat política constituïda exclusivament per Regidors presentats en una mateixa formació o llista electoral.


 


LLista anterior d'actes en PDF

 

En el teu idioma
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@