Web municipal del poble de l'Alcúdia

Portada

Comissions Informatives
Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

Igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la junta de Govern, i de l'Alcalde o President, que els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells.


Composició:

1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGURETAT CIUTADANA, COMUNICACIÓ, FESTES, ESPORTS, TURISME, MÚSICA I CULTURA. President:
D. Andreu Salom Porta (PSPV-PSOE)
Membres:
D. Andreu Salom Porta (PSPV-PSOE) Dª. Isabel Madramany Sanchis (PSPV-PSOE) D. Aureli Doménech Bou (PSPV-PSOE) SUPLENTS: Dª. Mª Àngels Boix Combres (PSPV-PSOE) Dª. Mª José Retamino Castel (PSPV-PSOE) D. Javier Mozos Martín (PSPV-PSOE)
Membres: D. Juan Manuel Arnandis Arnandis (PP) D. José Antonio Fernández Oliva (PP) Dª. Oreto Martorell Aranda (PP) SUPLENTS: Dª. Salomé Trescolí Briz (PP) Dª. Clorinda Cebrià Madramany (PP) Dª. Marta Soler Albelda (PP)
Membres: D. Toni Montes Barbarroja (Compromís) SUPLENT: Dª. Raquel Coronado Ibáñez (Compromís)

2.- COMISSIÓ INFORMATIVA D’EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, IGUALTAT, GENT GRAN, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, GOVERN OBERT I SANITAT. Presidenta: Dª. Mª Àngels Boix Combres, per Delegació d'Alcaldia
Membres: Dª. Mª Àngels Boix Combres (PSPV-PSOE) Dª. Rosa Mª Martínez Murillo (PSPV-PSOE) Dª. Mª José Retamino Castel (PSPV-PSOE) SUPLENTS: D. Aureli Doménech Bou (PSPV-PSOE) Dª. Isabel Madramany Sanchis (PSPV-PSOE) D. Aureli Amat Fayos (PSPV-PSOE)
Membres: Dª. Salomé Trescolí Briz (PP) Dª. Clorinda Cebrià Madramany (PP) D. José Antonio Fernández Oliva (PP) SUPLENTS: Dª. Marta Soler Albelda (PP) Dª. Oreto Martorell Aranda (PP) D. Juan Manuel Arnandis Arnandis (PP)
Membres:
 Dª. Raquel Coronado Ibáñez (Compromís) SUPLENT: D. Toni Montes Barbarroja (Compromís)

3.- COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES, AGRICULTURA I MEDI AMBIENT. President: D. Andreu Salom Porta (PSPV-PSOE)
Membres: D. Andreu Salom Porta (PSPV-PSOE) D. Aurelio Amat Fayos (PSPV-PSOE) Dª. Isabel Madramany Sanchis (PSPV-PSOE) SUPLENTS: Dª. Mª José Retamino Castel (PSPV-PSOE) Dª. Aureli Doménech Bou (PSPV-PSOE) D. Mª Àngels Boix Combres (PSPV-PSOE)
Membres: D. Juan Manuel Arnandis Arnandis (PP) D. Jorge Corberá Pla (PP) Dª. Marta Soler Albelda (PP) SUPLENTS: Dª. Clorinda Cebrià Madramany (PP) D. José Antonio Fernández Oliva (PP) Dª. Oreto Martorell Aranda (PP)
Membres: Dª. Raquel Coronado Ibáñez (Compromís) SUPLENT: D. Toni Montes Barbarroja (Compromís)

4.- COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, PERSONAL I ACTIVITATS ECONÒMIQUES. President: D. Andreu Salom Porta (PSPV-PSOE)
Membres: D. Andreu Salom Porta (PSPV-PSOE) Dª. Mª Àngels Boix Combres (PSPV-PSOE) Dª. Javier Mozos Martín (PSPV-PSOE) SUPLENTS: Dª. Isabel Madramany Sanchis (PSPV-PSOE) D. Aurelio Amat Fayos (PSPV-PSOE) Dª. Rosa Mª Martínez Murillo (PSPV-PSOE)
Membres: D. Juan Manuel Arnandis Arnandis (PP) D. Jorge Corberá Pla (PP) Dª. Marta Soler Albelda (PP) SUPLENTS: Dª. Clorinda Cebrià Madramany (PP) D. José Antonio Fernández Oliva (PP) Dª. Oreto Martorell Aranda (PP)
Membres: D. Toni Montes Barbarroja (Compromís) SUPLENT: Dª. Raquel Coronado Ibáñez (Compromís)

 

En el teu idioma
Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@