Web municipal del poble de l'Alcúdia

Registre de factures (FACE)

Segons les Bases d'Execució aprovades el 13 de desembre de 2022 juntament amb el Pressupost Municipal per a 2023, es determina l'obligació de presentar les factures a través de FACe a partir del 01/01/2023 les que tinguen un import superior a 1.500,00 euros. 

Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Alcúdia

Adhesió de l’Ajuntament de l'Alcúdia a la plataforma FACe – Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració general de l'Estat.

L'Ajuntament de l'Alcúdia va acordar l'adhesió a la plataforma electrònica “Punt General d'Entrada de Factures Electròniques” del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques prevista en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic per a impulsar l'ús de la factura electrònica i crea el registre comptable, la qual cosa permetrà agilitar els procediments de pagament al proveïdor i donar certesa de les factures pendents de pagament existents.

D'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir de dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica.

Estaran obligatsa l'ús de la factura electrònica les entitats següents, per factures amb imports superiors a 5.000€

  • Societats anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen la nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributaria
  • Unions temporals d'empreses Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europeu, Fons de Pensions, Fons de capital ris, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecaria o Fons de garantia d'inversions.

Estaran exclosos d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures d'import no superior a 5.000€ i les factures dels Autònoms de qualsevol import.

No obstant això qualsevol empresa que no vengui obligada per la llei o bé quan es tracti de factures inferiors a 5.000€ podrà també presentar-les electrònicament.

La presentació de factures electròniques s'ha de realitzar a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

CODIS DIR3-FACe

Ajuntament de l'Alcúdia

Oficina Comptable - Intervenció Administratiu - L01460193 

Òrgan Gestor - Intervenció Contabilitat - L01460193 

Unitat Tramitadora - Tresoreria - L01460193 

https://face.gob.es/es/directorio/administraciones/L01460193/relaciones

És molt important també que informeu a la factura quin és el departament responsable de la compra i/o la persona responsable de l'Ajuntament que ha efectuat l'encàrrec.

En cas de dubte o problemes en l'operativitat de la unitat li preguem ens envie correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. o poden telefonar al 962997838 (Luís).

Adjunteu també albarans de compra o pressuposts acceptats si disposeu d'ells.

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@