Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaSample Data-ArticlesBASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A CONFRARIES DE LA SETMANA SANTA DE L’ALCÚDIA 2022

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A CONFRARIES DE LA SETMANA SANTA DE L’ALCÚDIA 2022

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de l’aprovació i publicació de les presents bases i convocatòria al BOP


L'Ajuntament de L’Alcúdia, en exercici de les competències pròpies que li atribueix l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, dins del marc de l'acció de foment que desenvolupa la Regidoria de Festes dirigida al sosteniment, desenvolupament i promoció del teixit associatiu fester de la nostra ciutat, té previst atorgar ajudes econòmiques a les Confraries que participen i formen part de la Setmana Santa de L’Alcúdia, les quals es regiran per les presents bases reguladores.


Documents de publicació i bases

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (Val)
BASES DE LA CONVOCATORIA (Cast)


 


 


 En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@