Web municipal del poble de l'Alcúdia

PortadaAjuntamentPortal de la transparènciaSample Data-ArticlesBASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A CONFRARIES DE LA SETMANA SANTA DE L’ALCÚDIA 2023

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A CONFRARIES DE LA SETMANA SANTA DE L’ALCÚDIA 2023

El termini de presentació d'instàncies fins al 29 de gener de 2024, dia inclòs


L'Ajuntament de L’Alcúdia, en exercici de les competències pròpies que li atribueix l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, dins del marc de l'acció de foment que desenvolupa la Regidoria de Festes dirigida al sosteniment, desenvolupament i promoció del teixit associatiu fester de la nostra ciutat, té previst atorgar ajudes econòmiques a les Confraries que participen i formen part de la Setmana Santa de L’Alcúdia, les quals es regiran per les presents bases reguladores.

 

 Accés al tràmit telemàtic (amb certificat electrònic)


Documents de publicació i bases

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
ANUNCI BOP DE LA SUBVENCIÓ


- ANNEX I - SOL·LICITUD SUBVENCIO DE CONFRARIES
- ANNEX II - DECLARACIÓ RESPONSABLE
- ANNEX III - MODEL BALANÇ ECONÒMIC
- ANNEX IV - RELACIÓ DE FACTURES
- ANNEX V - MANTENIMENT DE TERCERS
- ANNEX VI - MEMORIA ACTIVITATS
- ANNEX VII - MODEL DE REPRESENTACIÓ


 


 En el teu idioma

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@