Web municipal del poble de l'AlcúdiaREGISTRE MUNICIPAL DE PROGRAMES I AGRUPACIONS D'INTERÉS URBANÍSTIC DE L'ALCÚDIA


REGISTRE D'ENTITATS AGRUPACIONS D'INTERÉS URBANÍSTIC:

Número de registre: AIU/21/001 Expedient de referència: G.2021.4
Denominació de l'agrupació d'interés urbanístic: Agrupació d'interés urbanístic de la unitat d'execució UE07.2b del PGOU de l'Alcúdia. (V05311030)
Ojecte de l'agrupació, amb indicació de l'instrument de planejament o àmbit al que circumscriu les seues finalitats: Programació d'actuació integrada de la unitat d'execució UE07.2b del PGOU de l'Alcúdia.
Data de constitució: 18/03/2021. Escriptura pública núm de protocol 375
Data d'inscripció: 02/06/2021
Representants de l'AIU: SILVIA ORTIZ AGUADO, ***3398**

 


REGISTRE DE PROGRAMES D'ACTUACIÓ INTEGRADA:
Documentació: 
- Certificat d'aprovació del programa
- Conveni
- Projecte - índex general
- Proposició Jurídic/Econòmica-Annex1
- Proposició Jurídic/Econòmica-Annex2
- Proposició Jurídic/Tècnica
- Alternativa Tècnica

Número de registre: PAI/22/01 Expedient de referència: G.2021.5
Denominació del PAI i àmbit territorial:  Sector 07.2 b del PGOU de l' Alcúdia
Règim de gestió: Gestió per Propietaris (AIU 07.2 b PGOU de l'Alcúdia))
Agent Urbanitzador Públic o Privat  Propietaris AIU 07.2 b PGOU L' Alcúdia
Data de l' acord d' aprovació del programa, amb còpia de l' acord: 26/07/2022
Data de signatura del conveni urbanístic, incloent-hi còpia, per al règim de gestió pels propietaris i gestió indirecta: 28/07/2022
Data de publicació del Conveni i entrada en vigor del Programa:  
Import de les càrregues totals de l' actuació:  
Import de la garantia provisional i definitiva:  
Data de l' acord d' aprovació de la reparcel.lació, amb còpia de l' acord:  
Data de la inscripció en el Registre de Propietat de la reparcel.lació:  
Data de l'acord d'aprovació del compte de liquidacióde la reparcel·lació:  
Data de l' acta de replanteig de les obres d' urbanització, amb còpia del document:  
Data de l' acta de recepció de les obres d' urbanització, amb còpia del document:  
Data de l' acord de resolució de l' adjudicació ocaducitat del programa, si s' escau, amb còpia del document:  
Altres incidències:  

 


REGISTRE DE PROGRAMES D'ACTUACIÓ AÏLLADA:

Número de registre:  ---------------
Denominació de l'agrupació d'interés urbanístic: ---------------
Ojecte de l'agrupació, amb indicació de l'instrument de planejament o àmbit al que circumscriu les seues finalitats: ---------------
Data de constitució: ---------------
Data d'inscripció: ---------------
Representants de l'AIU: ---------------

 


 REGISTRE D'ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES:

Número de registre:  ---------------
Denominació de l'agrupació d'interés urbanístic: ---------------
Ojecte de l'agrupació, amb indicació de l'instrument de planejament o àmbit al que circumscriu les seues finalitats: ---------------
Data de constitució: ---------------
Data d'inscripció: ---------------
Representants de l'AIU: ---------------

 

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@