Web municipal del poble de l'Alcúdia

Tràmits d'urbanisme


INSTÀNCIES D'URBANISME

DECLARACIONS RESPONSABLES:
(DR) DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBRES EN SÒL URBÀ
     - DR d’obres d’escassa entitat en l’interior d’habitatges, locals, naus i façanes, que no comporten alteració estructural de l’edifici ni afecten a elements catalogats, i que no requerixen direcció tècnica. ( DR 1)
     - DR d’obres de modificació o reforma en habitatges, locals, naus i façanes, que requerixen direcció tècnica. (DR 2)
(DR OC) DECLARACIÓ RESPONSABLE OCUPACIÓ /
     - DR primera ocupació sòl urbà ( DR OC 1)
     - DR segona ocupació sòl urbà (DR OC 2)

LLICÈNCIES:
(LO) LLICÈNCIA D’OBRES EN SÒL URBÀ
     - Llicència d’obres (LO 1)
     - Legalització obra finalitzada (LO 2)
(LO SNU) LLICÈNCIA D’OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE
     - Construccions, instal·lacions agrícoles, ramaderes o forestals (LO SNU 1)
     - Habitatge aïllada i familiar (LO SNU 2)
     - Explotació de pedreres, extracció d’àrids i terres (LO SNU 3)
     - Actuacions que requereixen declaració d’interès comunitari (LO SNU 4)
     - Tanques en sòl no urbanitzable (LO SNU 5)
     - Altres actuacions urbanístiques (LO SNU 6)
     - Legalització obres (LO SNU 7)

(LO-UP) LLICÈNCIES D’OBRES I USOS PROVISIONALS EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE
(L OC) LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ
     - Llicència de primera ocupació sòl no urbanitzable (L OC 1)
     - Llicència de segona ocupació sòl no urbanitzable (L OC 2)
(LP) LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ
ALTRES
     - DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROMOTOR -AUTOCONSTRUCTOR
     - TALL DE CARRER / OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
     - DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC
     - DOCUMENT D’INVERSIÓ EN L’ORDE D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA I ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
 
    - INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD PER A LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
    - DOCUMENT D'ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ
 
    - DOCUMENT MODEL DE MEMÒRIA DE DADES AGRONÒMIQUES I CONSTRUCTIVES

 

 

Go to top
Dep.Infor. @Jam 2017@